گزینه های باینری تجارت در افغانستان

قرارداد اختیار معامله

کالای امانی

عده ای از تجار و شرکت ها برای به دست آوردن بازارهای فروش دیگری غیر از بازار فروش عادی ، مقداری از کالای مؤسسه خود را به شهرستان ها یا کشورهای دیگر ارسال می نمایند تا توسط افراد و مؤسساتی که طرف معامله و مورد قبول آنها هستند ، فروخته شود. این گونه کالاها را کالای امانی و یا محوله امانی و مرسلة امانه می نامند.

شخص یا شرکتی که کالای امانی را برای فروش به طور امانی برای طرف خود می فرستد ، فرستندة کالای امانی یا آمر گویند. شخص یا مةسسه ای که کالای امانی را برای فروش دریافت می دارد ، گیرنده کالای امانی یا حق العمل کار نامیده می شود. البته حق العمل کاران برای این کار مبلغی به عنوان کمیسیون یا حق العمل از صاحب و فرستندة کالا دریافت می دارند.

قانون تجارت ایران در مورد حق العمل کار چنین می گوید :

((حق العمل کار کسی است که قرارداد اختیار معامله به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل ، حق العملی دریافت می دارد))

(ماده 357) به طوری که ملاحظه می شود ، حق العمل کار ، کالای امانی را به منظور فروش از آمر به طور امانی دریافت کرده ، به حساب وی به فروش می رساند.

فرق بین فروش عادی و فروش امانی

فرق اساسی بین فروش عادی و فروش کالای امانی در این است که در مورد فروش عادی به محض انجام عمل فروش ، خریدار مالک کالا می شود و حال آن که در کالای امانی با این که آمر ، کالا را به منظور فروش برای حق العمل کار می فرستد ، اما تا هنگامی که کالای ارسالی به فروش نرسد ، همچنان مالک کالای ارسالی است.

با این توضیحات ، می توان گفت که در مورد کالای امانی مطالب زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

اولاً ، در دفاتر فرستنده کالای امانی ، در پایان دوره مالی قرارداد اختیار معامله و هنگام تنظیم صورت های مالی باید مقدار کالایی که نزد حق العمل کار موجود است و به فروش نرسیده ، به قیمت تمام شده به موجودی کالای مؤسسة فرستندة کالا اضافه شود.

کالای امانی

ثانیاً چنانچه حق العمل کار (گیرنده کالای امانی) ورشکست شود ، آمر می تواند کالای خود را عیناً پس بگیرد و حال اگر به جای ارسال کالا به طور امانی مستقیماً و به طور عادی به او فروخته بود ، نمی توانست چنین کاری بکند بلکه می بایست مانند سایر طلبکاران اقدام کرده ، احیاناً چند درصدی از طلب خود را وصول نماید.

مزایای فروش امانی برای حق العمل کار

1-چون قیمت کالا مرتباً در بازار در حال نوسان است و چه بسا ممکن است کالای خریداری شدة قبلی تنزل قیمت پیدا کرده و از این بابت زیانی متوجه مؤسسه حق العمل کار شود ، اگر حق العمل کار کالاها را به صورت امانی دریافت دارد ، چون به هر قیمتی که میسر شد ، قرارداد اختیار معامله می فروشد و ربطی به بهای خرید کالا ندارد ، در نتیجه متحمل چنین زیان هایی نمی شود.

2-اگر کالاهای خریداری شده به فروش نرسد ، مقداری از سرمایه مؤسسه راکد مانده و از طرف دیگران چون در مقابل پرداخت بهای آنها تعهداتی کرده است ، از این بابت موجب نگرانی ها و زیان هایی برای مؤسسه می شود. در صورتی که این گونه نگرانی ها و زیان ها برای کالای دریافت شدة امانی وجود ندارد.

مزایای فروش امانی برای آمر

1-دستیابی به بازارهای بیشتر و فروش زیادتر و در نتیجه سود فراوان تر.

2-اطمینان بیشتر از وصول بهای کالای امانی تا فروش های عادی نسیه ، زیرا اولاً بعضی از حق العمل کاران با درصدی به نام حق التضمین که دریافت می دارند ، وصول بهای کالای فروش رفته را از هر جهت به عهده می گیرند و ثانیاً همان طور که گفته شد ، اگر حق العمل کار ورشکست شود ، بهای کالای امانی از بین نمی رود بلکه آمر می تواند عیناً آنها را پس بگیرد.

3-برای معرفی و ایجاد بازار برای محصولات جدید شناخته نشده که بعضی از تجار و نمایندگان حاضر به خرید و فروختن آنها به صورت عادی نیستند ، ارسال کالا برای آنها به طور امانی بهترین وسیله است تا تجار و شرکت ها با اطمینان بیشتر اقدام به قبول و فروش این گونه محصولات و کالاها بنمایند.

حقوق گیرندة کالای امانی (حق العمل کار)

مهم ترین حقوقی که به حق العمل کار تعلق می گیرد ، به شرح زیر است :

1-کارمزد فروش یا حق العمل فروش و یا کمیسیون فروش : مبلغ حق العمل فروش که در مقابل خدمات حق العمل کار به او داده می شود ، طبق قرارداد طرفین و معمولاً درصدی از بهای فروش است.

2-حق التضمین : اصولاً حق العمل کار باید کالای ارسالی را به طور نقد به فروش برساند و در صورتی که بدون توافق آمر به طور نسیه فروخته شود و احتمالاً ملبغی از این گونه مطالبات سوخت شود ، زیان حاصله به عهدة حق العمل کار است. اما چنان چه آمر اجازة فروش نسیه را داده باشد ، سوخت شدن مطالبات در صورتی که با دقت و حسن نیت فروخته شده باشد ، به عهدة حق العمل کار نیست. به همین منظور بعضی از ارسال کنندگان کالا (آمرین) درصدی از بهای فروش را به عنوان حق التضمین به حق العمل کار می دهند. در این صورت ، وصول یا عدم وصول مطالبات بر عهدة حق العمل کار است.

3-پرداخت هزینه هایی که حق العمل کار برای فروش محمولة امانی داده است.

وظایف حق العمل کار

مهمترین وظایفی که بر عهدة گیرندة کالای امانی است ، عبارت است از :

1-حق العمل کار باید به طوری که آمر دستور داده ، کالای امانی را حفظ و نگهداری نماید و ترتیبات مقرره در این مورد را اجرا نماید.

حق العمل کار مثل “امین” ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده ، نیست. مگر در صورت تعدی یا تفریط.

2-دقت در فروش های نسیه و سعی و کوشش در وصول مطالبات.

3-تصفیه حساب فروش کالا بر طبق قراردادی که با آمر دارد و ارسال صورت حساب فروش در فواصل معین یا پس از فروش تمام یا قسمتی از کالای امانی.

مسؤولیت حق العمل کار

1-چنان چه حق العمل کار ، نادرستی کرده و مخصوصاً هزینه ای را به حساب آمر بیشتر از مبلغ واقعی و یا مبلغ فروش را کمتر از مبلغ واقعی منظور دارد ، مستحق دریافت حق العمل نخواهد بود.

2-چنان چه حق العمل کار تقصیر کرده باشد ، باید از عهدة خساراتی که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده باشد ، برآید.

3-چنان چه حق العمل کار کالای امانی را کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروشد ، مسؤول پرداخت تفاوت وجه خواهد بود ، مگر این که ثابت کند که نگهداری کالا موجب تلف شدن آن می شده و یا به هر صورت از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و تحصیل اجازة آمر در آن موقع مقدور نبوده است.

4-همان طور که اشاره شد اگر حق العمل کار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد و یا عرف تجاری ف او را ضامن بشمارد ، مسؤول پرداخت مطالبات خواهد بود و در غیر قرارداد اختیار معامله این صورت مسؤول نیست.

نمایندة تجاری

نماینده کسی است که معاملات را به نام تاجر یا مؤسسه ای که به او نمایندگی داده است ، انجام می دهد و یا به کسی که از طرف تاجر یا مؤسسه ای برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت خانه یا ثبت آن اختیار داده می شود ، نمایندة تجاری گویند. به عبارت دیگر نمایندة تجاری ، نایب رسمی تجارت خانه می باشد.

فرق بین حق العمل کار و نماینده تجاری

1-نمایندة تجاری معاملات را به نام تاجر یا تجارت خانه ای که نمایندگی آن را دارد ، انجام می دهد ، در صورتی که حق العمل کار معاملات را به نام خود ولی به حساب آمر انجام می دهد و مشتری حق العمل کار معمولاً آمر را نمی شناسد و به اعتبار حق العمل کار معامله می کند.

2-حق العمل کار نسبت به وصول مطالبات خود از آمر ، نسبت به دیگر طلب کاران آمر ، حق رجحان دارد ، در صورتی که نمایندة تجاری ، دارای چنین حقی نیست و مثل سایر طلب کاران تاجر است ، مگر این که طبق قرارداد چنین حقی به او داده شود.

حسابداری کالای امانی

ثبت محمولة امانی در دفتر فرستندة کالای امانی به روش های مختلف انجام می گیرد که رایج ترین آنها ، روش ثبت به قیمت تمام شده است ، در این روش برای ثبت عملیات از قیمت تمام شده استفاده می شود و برای این منظور یک حساب اصلی به نام حساب کالای امانی و چند حساب دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز ثبت اقلام مربوطه در دفاتر فرستندة کالای امانی و نیز دردفاتر گیرندة کالای امانی در زیر ارائه شده است.

دفتر روزنامه آمر

1-حساب کالای امانی xxx

حساب کالای ارسالی xxx

ثبت قیمت تمام شدة محمولة ارسالی (پس از ارسال کالا)

2-حساب کالای امانی xxx

حساب صندوق یا بانک xxx

پرداخت هزینه های محمولة ارسالی توسط آمر

3-حساب شخص حق العمل کار xxx

حساب کالای اامانی xxx

ثبت مبلغ فروش محموله توسط حق العمل کار (زمان اطلاع از فروش کالای امانی قبل از دریافت وجه)

4-حساب کالای امانی xxx

حساب شخص حق العمل کار xxx

پرداخت هزینه های انجام شده توسط حق العمل کار

5-حساب کالای امانی xxx

حساب شخص حق العمل کار xxx

ثبت حق العمل و حق التضمین مقرره (درصدی از فروش)

6-حساب صندوق یا اسناد دریافتنی xxx

حساب شخص حق العمل کار xxx

ثبت وجه نقد یا اسناد دریافت شده از حق العمل کار

7–حساب کالای امانی xxx

حساب خلاصه سود و زیان xxx

نقل سود ویژه کالای امانی به خلاصه سود و زیان

8-حساب کالای ارسالی xxx

حساب خلاصه سود و زیان xxx

نقل محمولة ارسالی به خلاصه سود و زیان

کالای امانی

حسابداری کالای امانی

حسابداری کالای امانی

توضیحات :

الف-حساب کالای امانی : حساب کالای امانی ، حسابی است که به طور جداگانه برای فروش های امانی از آن استفاده شده و قیمت تمام شده کالای ارسالی همراه با هزینه های متعلقه در بدهکار آن و فروش کالای امانی همراه با موجودی کالای فروخته نشده در پایان دوره در بستانکار آن ثبت شده و ماندة این حساب ، سود و زیان حاصل از فروش امانی را نشان می دهد که به نوبه خود به حساب خلاصه سود و زیان مؤسسه منتقل می شود.

ب-حساب کالای ارسالی : حساب کالای ارسالی یک حساب موقت بوده و قیمت تمام شدة محموله فرستاده شده در بستانکار آن ثبت می شود و درپایان دورة مالی و یا به هنگام رسیدن صورت حساب فروش کالای امانی ، ماندة این حساب به حساب خلاصه سود و زیان مؤسسه انتقال یافته و بسته می شود.

ج-هزینه های انجام شده توسط فرستندة کالای امانی : هر هزینه ای که بابت ارسال کالا برای حق العمل کار ایجاد و توسط آمر پرداخت شود ، باید در بدهکار حساب کالای امانی و بستانکار صندوق یا بانک ثبت شود. این هزینه ها ، معمولاً عبارتند از هزینه های بسته بندی و عدل بندی و هزینة حمل و بارگیری و هزینة بیمة حمل تا مقصد.

د-هزینه های انجام شده توسط حق العمل کار : چون حق العمل کار ، کالای امانی را به حساب آمر به فروش می رساند ، بنابراین ، هر گونه هزینه ای که پرداخت می کند همراه با حق العمل و احیاناً حق التضمین خود در صورت حساب فروش که برای آمر فرستاده می شود ، از بهای فروش کسر می کند. به همین دلیل ، باید کلیه این مخارج از یک طرف در بدهکار حساب کالای امانی و از طرف دیگر در بستانکار حساب حق العمل کار جزو پرداخت های او ثبت شود و همچنین میزان فروش کالای امانی که توسط حق العمل کار به عمل آمده است و در صورت حساب فروش ارسالی نوشته قرارداد اختیار معامله شده باید از یک طرف به بدهکار حساب شخص حق العمل کار و از طرف دیگر در بستانکار حساب کالای امانی ثبت شود.

ه- وجوه یا اسناد دریافتنی از حق العمل کار : مبلغ خالص وجوه یا اسناد دریافتنی در بدهکار حساب صندوق یا حساب اسناد دریافتنی و در بستانکار حساب شخص حق العمل کار ثبت می شود.

و- تعیین سود و یا زیان حاصل از فروش کالای امانی : اکنون کافی است که حساب کالای امانی را جمع بندی و یا مانده گیری نماییم. چنانچه جمع طرف بستانکار بیش از جمع طرف بدهکار باشد ، حاکی از سود بوده که به ترتیب زیر به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می شود.

حساب کالای امانی xxx

حساب خلاصه سود و زیان xxx

و اگر جمع طرف بدهکار بیش از جمع طرف بستانکار باشد ، حاکی از زیان است ، که به ترتیب زیر ، به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می کنیم.

حساب خلاصه سود و زیانxxx

حساب کالای امانیxxx

در پایان دورة مالی در هر دو صورت ، حساب کالای ارسالی را با حساب خلاصه سود و زیان می بندیم.

قابل ذکر است حق العمل کار پس از دریافت محموله ، بهای آن را در دفاتر ثبت نمی کند ، اما ممکن است وصول محموله را همراه با مشخصات آن در دفاتر آماری به طور جداگانه یادداشت نماید ، در هر صورت چنانچه هزینه هایی در این مورد متحمل شود و پرداخت نماید ، در دفاتر خود و به حساب شخصی آن را منظور می کند و علاوه بر این هنگامی که کالای امانی را فروخت ، بهای آن را در حساب های مربوطه در دفتر کل ثبت می کند.

چرا قرارداد نیم میلیارد یورویی نفتی محرمانه است؟

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌ و کار شرکت ملی نفت ایران تامین منابع مالی و تجهیزات و کالاهای مورد نیاز را برشمرد و همچنین توضیحاتی در رابطه با دلیل محرمانه بودن قراردادهای نفتی ارائه کرد.

عشوه الهام چرخنده در خواندن سرود سلام فرمانده | حمله بازیگران به الهام چرخنده

ببینید | گریه زاری برادران عبدالباقی مالک متروپل بعد از دیدن جسد برادر

تعریف و تمجید شوهر سحر قریشی از الهام چرخنده | خوانندگی الهام چرخنده مقابل صد هزار نفر

ترانه علیدوستی از ایران رفت | صحبت های جنجالی ترانه علیدوستی در فرانسه

تفریح لاکچری بازیگر سریال پایتخت در تایلند | عکس لورفته از شوهر همای پایتخت در تایلند

به گزارش شمانیوز، فریدون کرد زنگنه با بیان اینکه که اکنون مذاکرات با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به جد دنبال می‌شود و هیچ محدودیتی برای این بخش وجود قرارداد اختیار معامله ندارد، ماجرای محرمانه بودن برخی از قراردادها و تفاهمنامه‌های امضا شده را توضیح داد.

ورود سرمایه خارجی به صنعت نفت

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌ و کار شرکت ملی نفت ایران، توضیح داد: «اخیراً شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی نیز وارد بحث سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت شدند و این مسأله بخوبی نشان می‌دهد که در سازوکار جدید قرار است از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود.»

کرد زنگنه با اشاره به شرایط خاص کشور و محرمانه بودن برخی از قراردادها و تفاهمنامه‌های امضا شده با شرکت‌های خارجی عنوان کرد: «در این 8 ماه قراردادها و تفاهمنامه‌هایی با شرکت‌های خارجی امضا کردیم که در نهایت به توسعه صنعت نفت کمک خواهد کرد.»

او ادامه داد: «برای مثال، یک قرارداد محرمانه 500 میلیون یورویی در پایان سال 1400 با یک شرکت خارجی منعقد شد اما به خاطر تحریم رسانه‌ای نشد. این قرارداد برای توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی است که برای اولین بار اتفاق می‌افتد. در همین حال، اکتشاف لایه‌های نفتی را نیز دنبال می‌کنیم.»

تأمین ۲۰ میلیارد دلار از داخل کشور

در چند ماه اخیر با تغییر نگاه دولت به سرمایه‌گذاران داخلی، قرار شده است که بخشی از 200 میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت نفت از بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌های بخش خصوصی تأمین شود. در این باره، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت قرارداد اختیار معامله ملی نفت ایران، گفت: «با توجه به ظرفیت سنجی‌های انجام شده، برنامه‌ریزی کرده‌ایم 20 میلیاد دلار از سیستم بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و بخش خصوصی تأمین اعتبار کنیم.»

او بیان کرد: «این سرمایه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز صنعت را تأمین کند و گامی مؤثر در جهت رسیدن به هدفگذاری ظرفیت تولید نفت به میزان 5.7 میلیون بشکه در روز است.»

خبر خوش نفتی در هفته آتی

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌ و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که تأمین اعتبار مهم‌ترین بخش میادین نفت خیز جنوب یعنی میدان آزادگان به جمع‌بندی رسیده و هفته آینده خبر خوش آن اعلام می‌شود.

وی افزود: «برنامه‌ریزی شده که دو بخش شمالی و جنوبی این میدان به شکل یکپارچه توسعه داده شود و به دنبال تشکیل کنسرسیوم به این منظور هستیم.» کرد زنگنه با اشاره به اینکه این کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های ایرانی است، می‌گوید: «در قالب شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) این همکاری شکل می‌گیرد و از محل تأمین اعتبار بخش داخلی بخصوص سیستم بانکی این روند آغاز می‌شود. شرکت‌هایی که اعلام امادگی کرده اند، نیز بخشی از این تأمین مالی خواهند بود.»

نفتکش ایرانی

توسعه آزادگان تا تولید ۷۰۰ هزار بشکه در روز

برنامه‌های شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که میادین مشترک در اولویت توسعه هستند. یکی از میادین مهم ایران که مخزن آن با کشور همجوار مشترک است، میدان آزادگان است. در میدان مشترک آزادگان برنامه این است که تا پایان سال، مرحله نخست آن به ۲۲۰‌ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید برسد و در مرحله دوم نیز برنامه‌ریزی شده تا تولید از آزادگان شمالی و جنوبی به ۵۷۰ هزار بشکه در روز برسد.

اما درخصوص برنامه کامل این بخش، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد: «توسعه آزادگان از این به بعد یکپارچه خواهد بود. آنچه مد نظر ماست این است که در راستای برنامه راهبردی توسعه، این میدان را در دو دوره 4 ساله پیوسته توسعه دهیم. هدفگذاری این است که تا 7 سال آینده ظرفیت تولید این میدان به 700 هزار بشکه در روز برسد. به عبارتی ابتدا به 220 هزار بشکه در روز تا پایان سال جاری، 570 هزار بشکه در روز در گام دوم و 700 هزار بشکه در روز در گام سوم برسد. این برنامه 7 ساله است و تأمین مالی آن داخلی است.»

او همچنین درخصوص تأمین تکنولوژی گفت: «اولین موضوع تأمین منابع مالی است که از داخل صورت می‌گیرد. اما درخصوص تکنولوژی، شرکت‌های فعال در دو حوزه (E&P) و (EPC) در ایران به توانمندی قابل قبولی رسیده‌اند و می‌توانند این کار را جلو ببرند. لذا مشکلی برای آزادگان و خیلی از میادین دیگر کشور نداریم.»

ضریب بازیافت نفت در آزادگان دو برابر می‌شود

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب ‌و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که در برنامه توسعه آزادگان افزایش ضریب بازیافت نفت خام نیز دیده شده است.

او در این باره توضیح داد: «برنامه افزایش ضریب بازیافت نفت خام یعنی افزایش برداشت نفت از این میدان در گام نخست برای رسیدن به رقم 10 درصد تعریف شده است. یعنی از 5 درصد کنونی به 10 درصد خواهیم رسید و این کار با استفاده از روش‌های مطلوب ازدیاد برداشت در این میدان انجام خواهد شد.» افزایش ضریب بازیافت یا بهبود بازیافت نفت در قالب EOR و IOR عملی می‌شود. افزایش ضریب بازیافت موضوعی جدی است که ثروت کشور را افزایش می‌دهد. در غرب کارون حدود 67 میلیارد بشکه نفت خام درجا وجود دارد که افزایش این ضریب بازیافت می‌تواند بشکه‌های نفت بیشتری را از این میدان مشترک در اختیار کشور بگذارد.

همکاری با خارجی‌ها برای بخش‌های نیازمند تکنولوژی

اما درخصوص بخش‌هایی که نیازمند تکنولوژی‌های روز جهان هستیم، کرد زنگنه با اشاره به مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی، اضافه کرد: «برای مثال در برخی میادین مشترک حوزه دریا نیازمند هم جذب منابع مالی و هم تکنولوژی هستیم. از این رو مذاکره با کشورهای اروپایی و آسیایی انجام داده ایم و خوشبختانه سیگنال‌های مثبتی نیز گرفته‌ایم. برخی از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری اعلام امادگی کرده‌اند. علاوه بر سرمایه‌گذاری در تکنولوژی دریایی تا اندازه‌ای نیاز به ارتقای سطح تکنولوژیک داریم.»

وی تصریح کرد: «همچنین در تأمین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز با شرکت‌های اروپایی رایزنی انجام می‌دهیم و تا پایان سال به امید خدا این ظرفیت همکاری فراهم می‌شود.»

پیش فروش سایپا ۱۴۰۱ + ثبت نام و ورود به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سایپا

پیش فروش سایپا ۱۴۰۱ + ثبت نام و ورود به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سایپا

سایپا، پیش فروش یک ساله خودرو ساینا S و انواع کوییک را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز کرد؛ پس از ثبت نام، قرعه کشی این طرح فروش برگزار می‌شود.

به گزارش ایمنا، ثبت‌نام طرح پیش فروش سایپا در سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز شد.

 • بیشتر بخوانید: زمان اعلام نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

سامانه فروش خودرو چیست؟

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی، آغاز به کار کرده است. در این سامانه به‌نفع مشتریان و در جهت افزایش رضایتمندی آن‌ها، موضوع عرضه چند برابری خودرو نسبت به دفعات گذشته در نظر گرفته‌شده است و فرآیند به صورت شفاف تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

ثبت نام سایپا

ثبت نام در نام طرح جدید فروش سایپا از روز سه شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت. تقدم و تأخر در زمان ثبت‌نام تأثیری در شانس برنده شدن کاربران در قرعه‌کشی نخواهد داشت.

محصولات سایپا

بر پایه بخشنامه گروه خودروسازی سایپا محصولات ارائه شده در این طرح شامل کوییک S، کوییک R با گیربکس معمولی، کوییک با گیربکس معمولی و ساینا S هستند.

پیش فروش سایپا ۱۴۰۱

موعد تحویل محصولات سایپا

طبق اعلام سایپا زمان تحویل خودروها در پیش فروش یک‌ساله از مهر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ است.

قیمت محصولات سایپا

پیش فروش جدید سایپا با قیمت غیر قطعی است و قیمت نهایی خودروها در زمان ارسال دعوتنامه به قیمت روز شرکت است.

 • کوییک S با پیش پرداخت علی‌الحساب ۹۲ میلیون و ۳۳۱ هزار تومان
 • کوییک R گیربکس معمولی با پیش پرداخت علی‌الحساب ۸۹ میلیون و ۱۰ هزار تومان
 • کوییک گیربکس معمولی با پیش پرداخت علی‌الحساب ۸۴ میلیون و ۳۷ هزار تومان
 • ساینا S با پیش پرداخت علی‌الحساب ۸۴ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان

مندرج در قرارداد

زمان تحویل خودروها مطابق جدول فوق در (هفته چهارم) ماه‌های ذکر شده است.

سامانه ثبت نام سایپا ۱۴۰۱ یکپارچه

ثبت نام سایپا فقط از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو به آدرس https://sale.iranecar.com/public/home امکان پذیر است.

شرایط ثبت نام سایپا در سامانه خودرو

 • انطباق همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم کارت به قرارداد اختیار معامله قرارداد اختیار معامله نام شخص متقاضی برای ثبت نام
 • کد ملی (هر کد ملی یک خودرو)
 • سن (بالای ۱۸ سال)
 • برای کلیه طرح‌های تا اطلاع ثانوی، محدودیت فاصله زمانی آخرین خرید، از سایر خودروسازها (۴۸ ماهه) ملاک است.

تبصره: در صورت اتصال به سامانه برخط راهور ناجا به سامانه فروش خودروسازان (صرفاً برای فروش فوق‌العاده یا فوری) نداشتن پلاک فعال انتظامی ملاک قرار خواهد گرفت.

 • دارا بودن گواهینامه رانندگی خودرو
 • عدم امکان صلح در قراردادهای فروش
 • صحت‌سنجی مندرجات سجلی و پستی بر اساس سامانه امتا
 • غیرفعال کردن گارانتی خودرو پس از ۵ ماه و ۱۰۰۰۰ کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه برای سرویس اولیه.
 • توجه به آدرس درگاه پرداخت اینترنتی و اطمینان از اینکه آدرس آن، صرفاً و بدون هیچ حرف یا علامت اضافه و کم، با کلمه https شروع و صرفاً با عبارت .shaparak.ir به پایان می‌رسد.
 • در صورت ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی و عدم واریز وجه تا ۲ دوره نمی‌توان در طرح‌های فروش بعدی شرکت کرد.
 • از آنجا که به منظور شفاف سازی زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن؛ کلیه اطلاعات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطابق تبصره ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی در اختیار سامانه جامع تجارت، قرار می‌گیرد؛ افراد با علم به کلیه مسولیت‌های مترتب بر انجام این معامله بر فرد ثبت نام کننده مطابق مشخصات مندرج در سامانه فروش؛ اقدام به ثبت نام کنند.

پیش فروش سایپا ۱۴۰۱ + ثبت نام و ورود به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سایپا

سایت سایپا

متقاضیان برای ثبت نام به درگاه اینترنتی فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به آدرس saipa.iranecar.com مراجعه کنند.

پرداخت ودیعه و اجاره قرارداد اختیار معامله مسکن سه عضو اتاق بازرگانی با بودجه اتاق ایران!

سه نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، ۲.۸ میلیارد تومان ودیعه و ۱۹۴ میلیون تومان اجاره منزل شخصی خود را از بودجه اتاق ایران پرداخته کرده‌اند.

پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سه عضو اتاق بازرگانی با بودجه اتاق ایران!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اعضای اتاق جداول بودجه‌ای را به صورتی نمایش می‌دهند که محتوای آن‌ها مشخص نیست به طور مثال یک بند «سایر» میلیاردی تعیین کرده‌اند .

محمدرضا بهزادیان عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با ابطال انتخابات این نهاد اقتصادی و تخلفات هیئت رئیسه آن، به سوالات زیر پاسخ داد.

اعضای هیئت نظارت بر عملکرد مالی اتاق بازرگانی را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟

آقای بهزادیان: آیین نامه انتخابات اتاق بازرگانی به صورت نامناسبی اصلاح شده؛ در این اصلاح، به جای این که سه تاجر خوش نام عضو هیئت نظارت باشند، ۴ کارمند از اعضای اتاق بازرگانی هیئت نظارت را تشکیل داده اند.

آیا تقلبی در انتخابات اتاق بازرگانی صورت گرفته است؟

آقای بهزادیان: قانون اتاق بازرگانی نوشته سال ۱۳۶۹ است، اما در ۵ سال اخیر این قانون تغییر کرده؛ به طوری که مجری و ناظر انتخابات، هر دو رئیس اتاق بازرگانی است. پس از برگزاری انتخابات در اول اسفند ۱۳۹۹، تخلف در آن به اتاق‌های ایران، تهران، هیئت نظارت، دادگاه‌های مختلف و دیوان عدالت اداری گزارش شد، اما اتاق بازرگانی ایران، با تدابیر متقلبانه صحنه انتخابات را با تمام توان مدیریتی در دست گرفت. ۴۰ نفر از اعضای اتاق، توسط یک نفر انتخاب شده؛ همچنین آقای شریفی نیک نفس از بین این اعضا مجرم شناخته و بعد از آن متواری شد.

دلیل تشکیل نشدن جلسات شورای عالی نظارت چیست؟

آقای بهزادیان: جلسات شورای نظارت باید سالی دو بار تشکیل شود، اما به دلیل عوض شدن ۵ سرپرست در ۴ سال، جلسات این شورا تشکیل نشد. برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی، دادگاه‌ها و مرجع قضایی شکل گرفته است. قوانین را مجلس و آیین نامه‌ها را دولت به تصویب می‌رساند و هیئتی از مجلس نیز بر آیین نامه‌ها نظارت می‌کند، اما بر قانون اتاق، یک شورای عالی نظارت می‌کند که جلساتش به درستی تشکیل نمی‌شود.

اعضای اتاق بازرگانی به دنبال منافع شخصی خودشان هستند؟

آقای بهزادیان: اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از ۱۳۰ کرسی برای منافع شخصی خود استفاده کردند و خواستار این هستیم که نمایندگان مجلس، وضعیت مالی اعضای هیئت رئیسه را قبل و بعد از ریاست بررسی کنند. ۴۰ هزار نفر از اعضای هیئت نمایندگان دارای یک رئیس هستند؛ همچنین در تفریغ بودجه آمده است که تمامی صورت‌های مالی حسابرسی شده از اتاق باید تحویل داده شود، اما اعضای اتاق این صورت‌های مالی را تحویل ندادند.

دلیل عدم تحویل صورت‌های مالی حسابرسی شده، آگاه بودن خود اعضا بر تخلفشان است؛ همچنین به مدت هفت سال، یک پیمانکار عضو هیئت نمایندگان اتاق بوده در حالی که طبق قانون اتاق بازرگانی، اگر فردی با این اتاق قرارداد دارد، باید قراردادش به همه اعلام رسمی شود. اتاق بازرگانی بالغ قرارداد اختیار معامله بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و اگر کسی در انتقاد به آن با رسانه‌ها مصاحبه کند، کارت بازرگانی‌اش تعلیق می‌شود. می‌توان اثبات کرد که ۷ نفر اعضای هیئت رئیسه، از درآمد‌های اتاق برای نفع شخصی استفاده کرده اند.

۷ نفر اعضای هیئت رئیسه دست نشانده افراد خاصی هستند؟

آقای بهزادیان : ۷ نفر اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت نمایندگان، یک فرمانده مشخص دارند. طبق ماده ۵ قانون اتاق، آمار‌های اقتصادی کشور باید از سوی اتاق بازرگانی استخراج شود و به اطلاع عموم مردم برسد.

طی حدود ۷ یا ۸ ماه گذشته که مباحث برجام شروع شد، اتاق بازرگانی باید آماری داشته باشد که بخش خصوصی تا چه میزان از محل تحریم‌ها آسیب دیده تا با استفاده از این آمار، امکان مطالبه‌گری داشته باشد، اما اتاق بازرگانی ایران، آماری در این رابطه ارائه نکرده است.

عملکرد اتاق بازرگانی در برابر نامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چه بود؟

آقای بهزادیان:کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس اتاق بازرگانی نامه زده و اعلام کرده که این اتاق، گزارش‌های مالی خود را ارائه نداده و در این رابطه خواستار توضیح شده؛ همچنین بودجه آن از ۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده که اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران، ۲.۸ میلیارد تومان ودیعه و ۱۹۴ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نامه ۱۰ بندی در رابطه با چنین تخلفاتی به اتاق بازرگانی ایران فرستاد که اگر این نامه را به هر یک از وزرا می زد، جوابی دریافت می‌کرد، اما اتاق ایران هیچ پاسخی نداد و این باعث می‌شود تخلفات اتاق جدی‌تر گرفته شود. بودجه اتاق تهران و ایران خارج از محاسبات سه و نیم میلیارد تومانی است که در اختیار رئیس اتاق قرار می‌گیرد.

عملکرد اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آقای بهزادیان: به عنوان کسی که رئیس اتاق تهران بودم، می‌توانم بگویم که اگر اتاق بازرگانی کارش را درست انجام دهد، عملکردش از یک وزارتخانه موثرتر خواهد بود. رئیس اتاق ایران ۱۳۰ کرسی و در شوراهای مختلف حق رای دارد. اگر بخشنامه و ابلاغیه‌هایی مخالف بخش خصوصی تصویب شود، رئیس اتاق می‌تواند با مصاحبه‌هایی، در مقابل این بخشنامه‌ها مقاومت کند، اما در عملکرد اتاق، شاهد چنین مقاومت‌هایی نبودیم.

چهار سال پیش بخش کشاورزی به اتاق ایران اضافه شده؛ طی این ۴ سال چند کشاورز در اتاق عضو شدند؟ اتاق برای این امر اقداماتی انجام داده؟ مثلاً در بازگشت دادن محصولات کشاورزی ما از سایر کشور‌ها، اتاق چه رویکردی داشته؟ اتاق بازرگانی عملکرد خوبی نداشته است.

افرادی از لیست حقوق اعضای هیئت نماینگان اتاق ایران خبر دارند؟

آقای بهزادیان: اتاق ایران لیست حقوق‌هایش را به اعضای هیئت نمایندگان که عضو پارلمانی بخش خصوصی هستند، نداده و دبیرکل اتاق تهران می‌گوید، میانگین جامعه حقوقی که به کارمندان اتاق تهران می‌دهیم، ۲۴ میلیون تومان است. یعنی هم کارکنان و هم مدیران، میانگین درآمد ۲۴ میلیون تومانی دارند؛ به همین علت است که صدای حقوق های نجومی از اتاق درآمده و علاوه بر این، پرداخت کنندگان سه در هزار مالیات نیز باید بدانند که در اتاق بازرگانی چه می‌گذرد.

اعضای اتاق بازرگانی جداول بودجه ای را به صورتی نمایش می‌دهند که محتوای آن‌ها مشخص و واضح نیست؛ به عنوان مثال، یک بند «سایر» میلیاردی تعیین کرده اند و زمانی که از آن‌ها معنای «سایر» را می‌پرسیم، می‌گویند مثلا برای فلان کار به کلانتری داده ایم؛ در حالی که بند «سایر» چند میلیارد تومانی هیچ جا وجود ندارد!

رئیس اتاق یکی از شهرستان‌ها، طی یک شب، از محل کارت بازرگانی که در اختیارش بود، ۵۲۰ عضویت صادر کرده؛ در حالی که تعداد رای‌دهندگان این اتاق، به هزار نفر هم نمی‌رسد. مستندات این مسئله موجود است، اما چون رئیس اتاق شهرستان از دوستان و آشنایان برخی بوده، فقط به آن تذکر شفاهی اکتفا کرده اند.

داستان هدایا در قالب سکه به نمایندگان مجلس چیست؟

آقای بهزادیان: در جلسات شورای گفت‌وگوی اتاق تهران، ۵۰۰ میلیون تومان هدیه پرداخت شده و در انتخابات اتاق، کار‌های ناهنجاری رخ داد. برای جلوگیری از این رفتارهای ناسالم، مجلس طرحی ارائه کرد، ولی اعضای اتاق فکر می‌کنند که با هدیه دادن و زیارت کربلا بردن نمایندگان مجلس، می‌توانند نظر نمایندگان را عوض کنند.

در صورت ابطال انتخابات اتاق بازرگانی، چه روندی برای آن رخ می‌دهد؟

آقای بهزادیان: در انتخابات اتاق بازرگانی طبق ماده ۱۰ قانون آن، باید دولت یک هیئت سه نفره انتخاب کند و در عرض سه ماه، تدابیر قانونی اتخاذ کند که امیدواریم افرادی با تدبیر و با مسئولیت، هیئت‌ رئیسه اتاق بازرگانی را برعهده گیرند.

به جز تخلفات انتخابات، چه تخلفات دیگری در اتاق بازرگانی صورت گرفته است؟

آقای بهزادیان: از دیگر تخلفات رئیس اتاق تهران، در سال ۸۹ تشکیل شرکت و عدم تشکیل مجمع عمومی است. طبق قانون تجارت، شرکت‌ها باید سالی یکبار مجمع عمومی داشته باشند، اما رئیس اتاق تهران از طریق محل عضویت، به منصب مدیر شرکت رسیده؛ در سال‌های ۹۱، ۹۵ و ۹۷ مجمع عمومی این شرکت تشکیل نشده که بر اساس قانون تجارت، باید این مدیر دستگیر شود.

دوم خرداد، اولین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد؛ این در حالی است که انتخابات اتاق بازرگانی از سوی دستگاه قضایی ابطال شده و در رابطه با صورت‌های مالی آن نیز ابهاماتی وجود دارد.

آقای ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در این نشست گفت: «باید حساب‌های سپرده اتاق‌ها بررسی شود که چه میزان موجودی دارند. آیا در شرایطی که وضع اقتصادی کشور خراب است از این پول نمی‌توانستیم در توسعه صادرات استفاده کنیم؟ در دوران شیوع ویروس کرونا هیات رییسه از منابع اتاق خرج کرد و در محافل جمعی به نام خود به ثبت رساند. نباید وقتی مردم در معیشت مشکل دارند، پول اتاق را هدر دهید و به دنبال اهداف خود باشد بدون اینکه قانون را در نظر بگیرید».

این عضو اتاق بازرگانی ایران، در حال بیان جملات بالا بود که مدیران فعلی اتاق بازرگانی سخنان او را قطع کردند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا