گزینه های باینری تجارت در افغانستان

میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

فیلتر بورسی؛ شناسایی بیشترین حجم معاملات در نمادهای بورسی با ۳ فاکتور شناوری، میانگین حجم ماه و هفته

شناسایی بیشترین حجم در معاملات بسیار ارزشمند است و می توان از آن برای شناخت سهم سودده استفاده کرد.

بازار؛ گروه بورس: بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی عبارتند از:

۱. جمح حجم: ۲.۵ M سهم
- ۴۱۸۲۴۰.۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- آخرین معامله +۸۴.۴۴ %

۲. ساذری حجم: ۲۰۰ هزار سهم
- ۳۴۹.۱۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف خرید +۲.۹۸ %

۳. اپال حجم: ۳۱۶.۲ M سهم
- ۱۳۷.۶۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۲۸.۲ % شناور
- صف خرید +۵.۹۲ %

۴. دسانکو حجم: ۳۸ M سهم
- ۱۰۲.۸۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۴ % حجم کل شرکت
- ۱۷.۷ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۵. دفارا حجم: ۲۰۰ هزار سهم
- ۷.۰۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. دکیمی حجم: ۳.۱ M سهم
- ۶.۷۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- آخرین معامله +۲.۸۲ %

۷. کاسپینح حجم: ۴۷۰ سهم
- ۵.۴۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- آخرین معامله +۱.۷۵ %

۸. سپح حجم: ۱۰ M سهم
- ۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۴- %

۹. بمپنا حجم: ۱۰۴ هزار سهم
- ۴.۹۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰. کپشیر حجم: ۶.۷ M سهم
- ۴.۹۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۴.۹ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. رتکو حجم: ۵۰۴ هزار سهم
- ۴.۲۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. کمرجان حجم: ۵۲ هزار سهم
- ۳.۸۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۳. رتاپ حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۳.۸۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۴. سفاسی حجم: ۲۵ هزار سهم
- ۳.۷۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۵. گپارس حجم: ۴ هزار سهم
- ۳.۶۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۶. فجام حجم: ۶۷ هزار سهم
- ۳.۶۶ برابر میانگین حجم هفتگی میانگین حجم ماه در بورس چیست؟
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۲- %

۱۷. فایرا حجم: ۴.۳ M سهم
- ۳.۵۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۶- %

۱۸. غمینو حجم: ۱۰۳ هزار سهم
- ۳.۵۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. گکوثر حجم: ۱۱۰.۸ M سهم
- ۳.۵۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲.۹ % حجم کل شرکت
- ۶.۹ % شناور
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۲۰. شفارس حجم: ۲۲۳ هزار سهم
- ۳.۵۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت عبارتند از:

۱. عرضه اولیه اپال حجم: ۳۱۶.۲ M سهم
- ۲۸.۲ % شناور
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۲ %

۲. دسانکو حجم: ۳۸ M سهم
- ۱۷.۷ % شناور
- ۴ % حجم کل شرکت
- ۱۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %

۳. گکوثر حجم: ۱۱۰.۸ M سهم
- ۶.۹ % شناور
- ۲.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۴. سغرب حجم: ۴.۴ M سهم
- ۵.۱ % شناور
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۹۲ %

۵. کپشیر حجم: ۶.۷ M سهم
- ۴.۹ % شناور
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. سصوفی حجم: ۱۰.۷ M سهم
- ۳.۶ % شناور
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۰۵ %

۷. ثامان حجم: ۵ M سهم
- ۳.۴ % شناور
- ۲.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۸. غپاک حجم: ۱۱.۴ M سهم
- ۳.۳ % شناور
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۳۵ %

۹. زرین حجم: ۷۷۸ هزار سهم
- ۳.۲ % شناور
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۰ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۴۸- %

۱۰. غگلپا حجم: ۷۷۵ هزار سهم
- ۲.۶ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. وهنر حجم: ۱۱.۷ M سهم
- ۲.۵ % شناور
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۲. شپترو حجم: ۵۴.۵ M سهم
- ۲.۵ % شناور
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۵۴- %

۱۳. دکیمی حجم: ۳.۱ M سهم
- ۱.۹ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۸۲ %

۱۴. کمینا حجم: ۱.۸ M سهم
- ۱.۹ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۴.۹۹- %

۱۵. سشمال حجم: ۴.۸ M سهم
- ۱.۸ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۳- %

۱۶. ومشان حجم: ۲۵۸ هزار سهم
- ۱.۸ % شناور
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۷. فوکا حجم: ۱۵.۴ M سهم
- ۱.۸ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۵۶ %

۱۸. رتاپ حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۱.۷ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت میانگین حجم ماه در بورس چیست؟
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. ثرود حجم: ۲.۴ M سهم
- ۱.۶ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. ساربیل حجم: ۷۹۹ هزار سهم
- ۱.۶ % شناور
- ۰.میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ ۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه عبارتند از

۱. ساذری حجم: ۲۰۰ هزار سهم
- ۳۰.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف خرید +۲.۹۸ %

۲. دسانکو حجم: ۳۸ M سهم
- ۱۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۴ % حجم کل شرکت
- ۱۷.۷ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۳. کپشیر حجم: ۶.۷ M سهم
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۴.۹ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۴. سپح حجم: ۱۰ M سهم
- ۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۴- %

۵. دکیمی حجم: ۳.۱ M سهم
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- آخرین معامله +۲.۸۲ %

۶. شپترو حجم: ۵۴.۵ M سهم
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۲.۵ % شناور
- آخرین معامله ۱.۵۴- %

۷. رتاپ حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۸. گکوثر حجم: ۱۱۰.۸ M سهم
- ۲.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۹ % حجم کل شرکت
- ۶.۹ % شناور
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۹. دلر حجم: ۱.۴ M سهم
- ۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ حجم کل شرکت
- ۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۰. شصفها حجم: ۵۱۵ هزار سهم
- ۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. نمرینو حجم: ۵۹۷ هزار سهم
- ۱.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۲. ونوین حجم: ۱۰۷.۵ M سهم
- ۱.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- آخرین معامله +۲.۴۳ %

۱۳. تنوین حجم: ۱۱.۹ M سهم
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- آخرین معامله ۱.۴۶- %

۱۴. سامان حجم: ۲۶.۳ M سهم
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- آخرین معامله +۰.۳۷ %

۱۵. ثامان حجم: ۵ M سهم
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۳ % حجم کل شرکت
- ۳.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۶. سصوفی حجم: ۱۰.۷ M سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۳.۶ % شناور
- آخرین معامله +۰.۰۵ %

۱۷. شسپا حجم: ۷ M سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- صف فروش ۲- %

۱۸. مارون حجم: ۲۱۹ هزار سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- آخرین معامله +۳.۰۲ %

۱۹. شاوان حجم: ۱.۱ M سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. فایرا حجم: ۴.۳ M سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۶- %

تصویر 11 ساله از اقتصاد ایران؛ سقوط صنعت، رشد خدمات+نمودار

سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران در سال 1400 حدود 53 درصد برآورد شده است، این در حالیست که همین سهم در سال پایانی دهه 80 حدود 39 درصد بوده است.

تصویر 11 ساله از اقتصاد ایران؛ سقوط صنعت، رشد خدمات+نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، سهم گروه صنعت از حجم اقتصاد ایران از 54 درصد در سال 89 به 39 درصد در سال 1400 رسیده است، همچنین در سال های گذشته به مرور سهم بخش خدمات از کیک اقتصادی بیشتر شده است.

کیک اقتصاد ایران چقدر بزرگتر شده است؟

کیک اقتصاد ایران در طول یازده سال گذشته تنها حدود 9 درصد رشد داشته است، به بیان ساده تر تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور در سال 1400 نسبت به سال 89 تنها حدود 67 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این در حالیست که در سال 95 یعنی سال پس از توافق برجام تنها در یکسال حجم اقتصاد نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.

آمار های چنین نشان می دهد در یک دهه گذشته سهم بخش ها از کل حجم اقتصاد کاملا دگرگون شده است، به عنوان مثال در پایان دهه 80 گروه صنعت بیشترین سهم را از تولید ناخالص کشور داشته که اکنون این جایگاه در اختیار گروه خدمات قرار دارد.

در این گزارش به بررسی حجم اقتصاد ایران از سال 89 تا 1400 پرداخته شده و سهم هر بخش از کیک اقتصاد در این دو برهه با هم مقایسه شده است، از این جهت سال 89 برای مقایسه انتخاب شده است که این زمان سال پیش از شروع تحریم های اقتصادی است.

اقتصاد ایران در مقایسه با 11 سال قبل

رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4.3 درصد به ثبت رسیده است این رشد به ارزش حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، بر این اساس حجم حقیقی اقتصاد ایران در پایان سال 1400 به رقم 756 هزار میلیارد تومان رسیده است. کمرنگ شدن شوک کرونا به اقتصاد و در نتیجه آن رشد مناسب بخش خدمات را می توان از جمله دلایل رشد مثبت بودن رشد در سال گذشته دانست. همچنین برخی اذعان دارند بر سر کار آمدن بایدن نیز در مثبت شدن رشد بی اثر نبوده است، چراکه دقیقا از زمستان 99 که بایدن بر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده نشست، شاهد رشد قابل توجهی در صادرات نفت ایران بوده ایم.

تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال 89 یعنی سال قبل شروع دور اول تحریم ها آمریکا حدودا 689 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر کیک اقتصاد ایران در طول یازده سال گذشته تنها 67 هزار میلیارد تومان بزرگ تر شده است. برای درک بهتر ناچیز بودن این افزایش در مقیاس زمانی یازده ساله، به یک مثال اشاره می کنیم؛

حجم اقتصاد ایران در سال 94 حدود 657 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 95 یعنی سال پس توافق برجام به 750 هزار میلیارد تومان رسید. به بیان ساده تر تنها در طول یکسال حدود 93 هزار میلیارد تومان به حجم اقتصاد کشور افزوده شد در حالی که در بازه بیش از یک دهه اقتصاد ایران حدود 67 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

9 درصد رشد در بیش از یک دهه

عموما در کشور های در حال توسعه شاهد رشدهای بالایی هستیم یا حداقل از این کشور ها چنین انتظار می رود، چراکه این گونه کشورهای دارای ظرفیت های خالی و بکر در اقتصاد هستند و با کوچک ترین فعالیتی می تواند رشد های اقتصادی مناسبی را به ثبت برساند، رشدهایی که معمولا در کشور های پیشرفته دیده نمی شود.

به طور مثال چین به عنوان یک کشور در حال توسعه در سال های گذشته رشدهای دو رقمی بالایی را تجربه کرده است. همچنین در این مورد می تواند به ایران دهه 40 شمسی نیز اشاره کرد، در آن سال ها که کشور در ابتدای مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار داشت، میانگین رشد اقتصادی سالانه تقریبا بالای 10 درصد برآورد می شود.

حال رشد اقتصادی در کل یازده سال حتی به 10 درصد هم نمی رسد، حجم حقیقی اقتصاد ایران در پایان سال 1400 نسبت سال 89 تنها حدود 9.3 درصد افازیش داشته است.

چنانچه بنا باشد رشد دهه را یعنی سال 99 نسبت 89 را محاسبه کنیم این رقم به 5 درصد می رسد. این ارقام رشد برای این بازه زمانی نه تنها بسیار کم و ناچیز است بلکه با توجه به هدر رفت منابع مانند برداشت های بسیار زیاد از صندوق توسعه ملی، پس رفت نیز محسوب می شود.

photo_2022-07-13_12-39-25

دهه گذشته؛ کابوس گروه صنعت

سهم گروه صنعت از کل حجم اقتصاد ایران در سال 89 حدود 54 درصد بوده است، این سهم در پایان سال گذشته به 39 درصد رسیده است. به بیان دیگر در 11 سال گذشته سهم صنعت از اقتصاد کشور به شدت کاهش یافته است. ارزش افزوده بخش صنعت در سال پایان دهه 80 حدود 373 هزار میلیارد تومان بوده، این رقم پایان سال گذشته به 300 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر این اساس می توان بیان کرد که کاهش سهم صنعت از کیک اقتصاد ایران نه به دلیل بزرگ شدن حجم اقتصاد بلکه به دلیل سقوط شدید گروه صنعت در طول این بازه زمانی بوده است.

گروه صنعت از بخش های ساختمان، تامین آب و برق و گاز، صنعت، معادن و نفت و گاز تشکیل شده است. بررسی ها نشان می علت کاهش شدید ارزش افزوده گروه صنعت در طول یازده سال گذشته از دو ناحیه بخش صنعت و نفت و گاز بوده است. به گونه ای که ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سال 1400 نسبت به 89 حدود 62 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در همین بازه ارزش افزوده خود بخش صنعت نیز از 134 به 97 هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش سهم گروه صنعت توسط گروه خدمات جبران شده است.

افزایش سهم بخش خدمات

سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران در سال 1400 حدود 53 درصد برآورد شده است، این در حالیست که همین سهم در سال پایانی دهه 80 حدود 39 درصد بوده است. ارزش افزوده بخش خدمات در سال 89 بالغ بر 270 هزار میلیارد تومان به بوده که این رقم در پایان سال گذشته با بیش از 130 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 403 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین مبنا می توان اظهار کرد که جایگزین سهم گروه صنعت در اقتصاد ایران در طول یازده سال گذشته گروه خدمات بوده است.

به طور کلی افزایش سهم گروه خدمات از حجم یک اقتصاد خبر خوبی تلقی می شود و این موضوع از نکات مثبتی است که اقتصاد های پیشرفته دارای آن هستند. اما این افزایش سهم زمانی خوب است که اقتصاد هم رشد خوبی داشته باشد نه اینکه اقتصاد در جا بزند و یا ارزش افزوده سهم گروه دیگر کاهش یابد.

از جمله دلایلی که حجم گروه صنعت در از شروع دهه 90 شروع به کاهش کرد به دو عامل می توان اشاره کرد، نخست اینکه از سال 90 با شروع تحریم های آمریکا، کشور در فروش و صادرات نفت با مشکل جدی رو به رو شد. دلیل دوم نیز در اقتصاد به بیماری هلندی مشهور است، عموما کشور هایی که صادر کننده مواد خام هستند زمانی که قیمت آن ماده افزایش میابد، آن اقتصاد با درآمد های ارزی به دست می آورد و ورود این حجم از ارز به کشور باعث می شود ارزش پول ملی به شکل کاذب بالا رود و واردات ارزان شود، با ارزان شدن واردات صنایع داخلی با مشکلات زیادی مواجه شده و در بسیاری از مواقع به تعطیلی کشیده می شود.

در سال های پایانی دهه 90 با افزایش شدید قیمت نفت خام، درآمد های ارزی کشور به شدت افزایش یافت و ارز های زیادی وارد اقتصاد ایران شد. بر این اساس بیماری هلندی می تواند از جمله دلایل افت صنعت در کشور در طول دهه گذشته باشد.

رقابت استراتژیک در بازار فولاد

دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی : رقابت برای خرید شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران باعث شد تا مجددا این هفته نیز بهای معامله شمش فولاد در بازار داخل گران‌تر از نرخ فروش صادراتی آن باشد. در شرایطی که بازار جهانی آهن و فولاد متاثر از داده‌‌‌های منفی اقتصادی چین و واهمه از رکود جهانی متاثر از سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌رزرو در سراشیبی افت قیمتی قرار دارد، بازار شمش داخلی همچنان پررونق است. کاهش عرضه با توجه به افت تولید، عدم‌اطمینان فعالان صنایع تکمیلی کشور نسبت به نوسانات ارزی و بالا ماندن انتظارت تورمی در کشور باعث شده است تا با وجود نبود تقاضای مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار داخل همچنان نوردکاران حاضر به خرید مواد اولیه خطوط تولید خود با نرخی بالاتر از بهای جهانی باشند.

Untitled-4 copy

رونق در معاملات شمش پابرجا ماند

رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران همچنان بی‌‌‌توجه به سیگنال کاهش تقاضا در بازارهای جهانی پررونق است. اگرچه نرخ پایه عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران رو به کاهش گذاشته؛ اما کاهش عرضه با توجه به افت تولید و احتمال ادامه این وضعیت در هفته‌‌‌های آینده باعث شده است تا همچنان رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران پررونق باشد. در هفته جاری (25 تا 31 تیر) رینگ صنعتی بورس کالای ایران میزبان عرضه 116‌هزار تن شمش فولاد با نرخ پایه برابر 13‌هزار و 490 تومان بود. در حالی نرخ پایه برای عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا در هفته جاری کاهش داشت که بهای شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس در این بازه زمانی بدون تغییر نسبت به هفته قبل و برابر 490 تا 517 دلار به ازای هر تن از سوی نشریه متال‌‌‌بولتن اعلام شد و نرخ ارز نیمایی نیز تقریبا تغییر نداشت.

تداوم برتری تقاضا بر عرضه

حجم عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران برای هفته جاری رشد حدود 32درصدی داشت و به 116‌هزار تن رسید که این رقم بیشترین میزان حجم عرضه هفتگی این محصول ظرف چهارهفته گذشته بود. اگرچه بر حجم عرضه شمش فولاد در این بازار افزوده شده؛ اما همچنان میزان عرضه کمتر از میانگین عرضه هفتگی در سال گذشته بوده است که این موضوع بر التهاب در معاملات این بخش می‌‌‌افزاید. کاهش تولید شمش فولاد در کشور ظرف هفته‌‌‌های اخیر دلیل این افت عرضه بوده و اگرچه تقاضا در بخش مصرف داخلی و صادراتی برای محصولات نهایی بخش فولاد محدود است؛ اما همچنان کاهش عرضه توانایی جهت‌‌‌دهی به این بازار را دارد.

نوردکاران روز گذشته تقاضای 300‌هزار تنی را برای خرید شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران به ثبت رساندند؛ به این ترتیب میزان تقاضا نسبت به عرضه به مراتب بالاتر بود. برتری تقاضا نسبت به عرضه باعث شد تا متقاضیان برای کسب سهم از این بازار دست به رقابت قیمتی بزنند. به این ترتیب، میانگین ریالی نرخ فروش شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران به 13‌هزار و 550تومان رسید. میانگین رقابت قیمتی برای خرید شمش فولاد از رینگ روز گذشته برابر 10‌درصد بود.

کاهش تقاضای مصرفی، مانع صعود نرخ

میانگین نرخ فروش شمش فولاد از بازار میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ فیزیکی بورس کالای ایران در روز سه‌‌‌شنبه 28 تیر نسبت به هفته قبل کاهش حدود 300تومانی به ازای هر کیلوگرم داشت. نبود تقاضای داخلی و صادراتی برای محصولات فولادی باعث شده است تا با وجود برتری محسوس تقاضا نسبت به عرضه، میانگین نرخ فروش شمش فولاد از این بازار کاهش داشته باشد. اگرچه به شکل سنتی انتظار می‌رود تقاضا برای فولادهای ساختمانی در تابستان افزایشی باشد؛ اما افول ساخت‌‌‌وساز در کشور باعث شده است تا خبری از تقاضای مصرفی در بازار داخل نباشد. در این شرایط، با توجه به عقبگرد محسوس قیمت‌ها در بازارهای جهانی، تقاضای صادراتی برای شمش و محصولات فولادی کشور نیز به‌شدت کاهش یافته است. در این شرایط افول تقاضا در بخش مصرف نهایی به مانع اصلی صعود نرخ تبدیل شده است.

فولاد داخلی گران‌تر از نرخ صادراتی

اگرچه قیمت پایه عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا برای عرضه در هفته جاری کمتر از 95‌درصد نرخ شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس با احتساب ارز نیمایی تعیین شد؛ اما رقابت نوردکاران داخلی برای کسب سهم از عرضه‌‌‌های شمش فولاد باعث شد تا میانگین نرخ فروش شمش فولاد در بورس‌کالا بالاتر از نرخ فروش صادراتی این محصول باشد. با احتساب نرخ ارز نیمایی 26‌هزار و 200تومانی، میانگین نرخ فروش هر کیلوگرم شمش از رینگ روز گذشته به 517دلار به ازای هر تن رسید. این رقم حدود 6/ 2‌درصد بالاتر از میانگین قیمت فروش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس به نقل از نشریه پلتس بود. در این شرایط می‌‌‌توان اذعان کرد که فروش شمش فولاد در بازار داخل در سقف نرخ صادراتی این محصول انجام شده؛ بنابراین فروش داخلی به سود فولادسازان است.

رشد قیمت شمش، مانع سقوط بهای پایه مقاطع شد

این هفته بورس‌کالا در ابلاغیه‌ای اعلام کرد، از این پس نرخ پایه میلگرد و تیرآهن بر اساس میانگین نرخ فروش همان هفته شمش فولاد تعیین می‌شود؛ به این ترتیب بهای عرضه میلگرد 11‌درصد و تیرآهن 14‌درصد بالاتر از بهای فروش شمش خواهد بود. برخی فعالان بازار بر این باورند که بخشی از رقابت قیمتی نوردکاران برای خرید شمش فولاد در شرایطی که بازار با رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای روبه‌رو بود، با هدف افزایش قیمت عرضه انجام شده است. هر چند چنین رویه‌‌‌ای قابل استمرار نبوده و احتمالا به مرور از چنین رقابت‌‌‌هایی کاسته می‌شود و بازار به تعادل می‌‌‌رسد.

با توجه به میانگین نرخ فروش شمش فولاد و ضریب 11درصدی تعیین شده برای تعیین نرخ پایه، انتظار می‌رود امروز (چهارشنبه 29 تیرماه) هر کیلوگرم میلگرد با نرخ 15‌هزار تومان راهی بازار فیزیکی بورس کالای ایران شود. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس قیمت پایه عرضه میلگرد برابر 16‌هزار و 400تومان است. با توجه به اینکه در شرایط کنونی میلگرد در بازار آزاد در کانال قیمتی 16‌هزار و 700تومان تا 17‌هزار تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می‌شود، تفاوت چندانی میان قیمت بورس‌کالا و بازار آزاد وجود ندارد.

میانگین سرعت اینترنت همراه در سال ۱۴۰۱ چقدر رشد کرده است؟/ افت رتبه جهانی ایران در شبکه ارتباطات ثابت و سیار

گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات حاکی از افزایش حجم مصرف و سرعت اینترنت همراه در بهار سال جاری است ولی با وجود بالا رفتن سرعت اینترنت سیار در ایران جایگاه بین‌المللی کشور در این شبکه افت کرده است.

میانگین سرعت اینترنت همراه در سال ۱۴۰۱ چقدر رشد کرده است؟/ افت رتبه جهانی ایران در شبکه ارتباطات ثابت و سیار

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، بر اساس گزارش اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سرعت اینترنت همراه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ تا حدودی افزایش یافته و حجم مصرف کاربران این شبکه ارتباطی نیز بیشتر شده است.

همزمان با توسعه روزافزون فناوری‌های ارتباطی در سراسر دنیا نیاز کاربران به شبکه مخابراتی باکیفیت افزایش یافته و از همین رو ارائه اینترنت پرسرعت و بدون اختلال به مردم ضروری است. برای حفظ پایداری و همچنین ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی دولت‌ها ملزم به توسعه زیرساخت‌های مخابراتی هستند. آمارهای بین‌المللی به روشنی نشان می‌دهد در مناطقی که سرعت اتصال به اینترنت بالاتر است مردم از کیفیت زندگی خود رضایت بیشتری دارند و به همین دلیل کارشناسان کیفیت خدمات مخابراتی را یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رضایت از زندگی در عصر کنونی می‌دانند.

بیشتر بخوانید:

بررسی گزارش منتشر شده از سوی رگولاتوری حاکی از آن است که سرعت سرویس‌های اینترنتی در حال ارائه از سوی دو اپراتور مسلط بر بازار(ایرانسل و همراه اول) در بهار سال جاری نسبت به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به طور دقیق‌تر متوسط سرعت اینترنت عرضه شده از سوی ایرانسل در حال زمستان سال گذشته در شبکه ۴4 برابر با ۱۱.۴مگابیت در ثانیه و در شبکه ۳G برابر با ۲.۲ مگابیت بر ثانیه بوده و سرعت اینترنت همراه این شبکه در بهار سال ۱۴۰۱ در شبکه های 3G و 4G به ترتیب به عدد ۲.۴ و ۱۲.۳ مگابیت بر ثانیه رسیده است. سرعت سرویس‌های در حال ارائه شرکت همراه اول نیز در هر دو شبکه 3G و 4G از ۴.۷ و ۸.۲ مگابیت در ثانیه در زمستان سال گذشته به ۴.۱ و ۹.۷ مگابیت در ثانیه در سه ماهه نخست سال جاری رسیده است.

میانگین سرعت اینترنت همراه در سال ۱۴۰۱ چقدر رشد کرده است؟/ عدم ارتقای رتبه جهانی ایران در شبکه ارتباطات ثابت و سیار

صعود داخلی و سقوط بین‌المللی اینترنت ایران

البته افزایش سرعت سرویس‌های در حال ارائه از سوی اپراتورها نه تنها موجب ارتقای رتبه جهانی ایران در شبکه ارتباطات سیار نشده بلکه طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت معتبر اسپیدتست جایگاه ایران در اینترنت سیار یک پله سقوط کرده و با میانگین سرعت ۲۷.۱۷ مگابیت در ثانیه به رتبه ۷۲ جهان رسیده است. وضعیت در شبکه ارتباطات ثابت به مراتب بدتر است و بر اساس آمار سایت نام برده شده هم اکنون ایران در اینترنت ثابت با میانگین سرعت ۱۰.۲۳ مگابیت در ثانیه در رتبه ۱۴۵ جهان قرار دارد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته سقوط ۴ پله‌ای جایگاه بین‌المللی ایران را نشان می‌دهد.

کاربران در چند ماهه گذشته بارها به موضوع افت محسوس سرعت و کیفیت اینترنت سیار و ثابت اعتراض کردند و از وزارت ارتباطات به عنوان متولی توسعه شبکه‌های ارتباطی خواسته‌اند به سرعت اپراتورها را ملزم به ارتقای کیفیت بسته‌های ارتباطی کند. با این وجود به اعتقاد اکثر کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در چند ماهه گذشته سیاست مدارا با اپراتورها در پیش گرفته و به نظر می‌رسد می‌خواهد آن‌ها را به هر نحو ممکن از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی منصرف سازد.

میانگین سرعت اینترنت همراه در سال ۱۴۰۱ چقدر رشد کرده است؟/ عدم ارتقای رتبه جهانی ایران در شبکه ارتباطات ثابت و سیار

کاربران همچنان در انتظار مشاهده تأثیر پروژه‌های بزرگ ارتباطاتی کشور

وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم با شعار طعم شیرین فناوری پروژه‌های بزرگی از قبیل فیبر نوری نقاط(FTTx)، پروژه افزایش ظرفیت ترافیک بین‌الملل و به‌روزسانی تجهیزات مورد استفاده در شبکه ارتباطات سیار را از سال گذشته آغاز کرده و اگرچه عیسی‌ زارع‌پور مدعی است این پروژه‌های ملی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت موجب بالا رفتن سرعت اینترنت می‌شود تا این لحظه تلاش‌های این وزارتخانه موجب ارتقای جایگاه بین‌المللی اینترنت ایران در شبکه‌های سیار و ثابت نشده است.

از طرفی این روزها به دلیل فعال شدن قابلیت «جست‌وجوی ایمن» در اکثر اپراتورهای سرویس دهنده شبکه ارتباطی در ایران نارضایتی‌های زیادی در مورد اینترنت ثابت و سیار در کشور ایجاد شده و برخی از کاربران فعال شدن این قابلیت را مرتبط با موضوع ایمن‌سازی فضای مجازی برای کودکان می‌دانند. در همین رابطه محمد کشوری، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید «هرچند ممکن است هدف از فعال‌سازی قابلیت «جست‌وجوی ایمن» جلوگیری از دسترسی کودکان به سایت‌هایی خاص باشد ولی نتیجه عرضه چنین سرویسی این می‌شود که بزرگسالان نیز امکان دسترسی به بسیاری از محتواهای موجود در اینترنت را از دست می‌دهند. تا این لحظه بنده نشنیدم که وزارت ارتباطات صراحتاً اعلام کند قابلیت جست‌وجوی ایمن در راستای پروژه اینترنت کودک عرضه شده است.»

به گفته این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات «فعال‌سازی قابلیت جست‌وجوی ایمن تا حدودی برای کودکان مفید است ولی در طولانی مدت موجب بروز مشکلات زیادی برای همه کاربران می‌شود. بنده به شدت با عرضه اینترنت طبقاتی مخالف هستم ولی ارائه سرویس‌های مخصوص کودکان نیز ضروری است. در ایران سواد دیجیتال خانواده‌های به حدی نیست که شیوه دسترسی کودکان به اینترنت را تنظیم کنند از همین رو ایجاد زیرساختی مناسب به عنوان اینترنت کودکان توسط دولت بسیار مهم است. البته در هر صورت خانواده باید امکان تغییر سطح دسترسی کودک خود را داشته باشد.»

پیش بینی بورس هفته اول مرداد ۱۴۰۱/ بازار ریزش می‌کند؟ +نمودار

یک کارشناسان بازار سرمایه روند معاملات بورس در هفته اول مرداد را تشریح کرد.

به گزارش تازه‌نیوز، در هفته جاری شاخص کل بورس با افت ۱٫۲۸ درصدی به سطح یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز این هفته افت یک درصدی را تجربه کرد.

  • این مطلب را هم بخوانید: استعلام یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی با کد ملی!

به نقل از تجارت‌نیوز، سارا فلاح، کارشناس بازار سرمایه گفت: هفته آخر تیر ماه نیز مانند سایر هفته‌های تابستان هفته کم رمق و کم حجمی برای بورس بود. یکی از دلایل آن بسته بودن نزدیک به ۲۰۰ نماد مهم و اثر گذار بازار بود که به دلیل برگزاری مجمع تعطیل شده بودند. این روزها گزارش‌های کدال همراه با اخبار مجامع مهمترین مولفه‌هایست که بازار به آن توجه نشان می‌دهد و طبیعتا سهم‌هایی که در سال های گذشته تقسیم سود بالاتری داشتند بیشتر مورد توجه هستند.

وی ادامه داد: زمزمه افزایش نرخ سود بانکی باز هم شدیدتر شده و خبر از نرخ ۲۱ درصد به گوش می‌رسد. هرچند افزایش سود بانکی دست کم از نظر روانی بر بازار ما اثر منفی می‌گذارد. اما باید قبول میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ کنیم که بانک مرکزی این نرخ را نه برای بازار سرمایه بلکه بر اساس سیاست‌های پولی و کنترل تورم اتخاذ می‌کند و از این جهت نمی‌توان خرده‌ایی به بازار گرفت.

این تحلیلگر بازار سرمایه تشریح کرد: یکی از پارامترهایی که اور ولیو یا اندر ولیو بودن کلیت بازار را می‌تواند با آن سنجید نسبت نقدینگی کل کشور به ارزش بازار سهام است. در سال تابستان سال ۹۹ این رقم به بالای دو رسیده بود که نشان از حبابی بودن بازار داشت. دیروز بانک مرکزی گزارشی ارایه کرد که در آن نشان داد که نقدینگی از مرز پنج هزار همت بالاتر رفته. وقتی یک نسبت ساده بین ارزش سهام شناور بازار و نقدنیگی بگیریم عدد ۰٫۷ بدست می‌آید. این موضوع نشان می‌دهد که چقدر بازار ما حباب منفی دارد. منفی‌های این روزهای بازار برای کسانی که دید سرمایه‌گذاری دارند می‌تواند جذاب باشد.

  • بیشتر بخوانید: تولید ابرخودروی روسیه در ایران؟ +تصاویر

پیش‌بینی هفته آینده بورس

فلاح اظهار کرد: هفته آینده هفته پر ترافیکی در کدال خواهد بود. شرکت‌های بیشتری گزارش های سه ماهه خود را بار گذاری می‌کنند. در حال حاضر تقریبا در هر صنعت یک یا دو شرکت گزارش سه ماهه خود را داده‌اند که گزارش‌های خوبی بوده است. بنابراین میتوانیم امیدوار باشیم که در کل گزارش‌های سه ماهه خوب و امیدوار کننده باشند.

وی ادامه داد: همچنین بازار همچنان منتظر اخبار واگذاری بلوکی دو نماد خودرو و خساپا است. هرچند اینقدر این خبر به درازا کشید و شایعه‌هایی زیادی در این چند ماه به بازار آمد که شاید آن تاثیر گذاری لازم را نداشته باشد. اما به هرحال اگر خبر موثق قیمت واگذاری بلوکی مخابره شود صنعت خودرو لیدر بازار می‌شود.

تکنیکال شاخص کل و شاخص هم‌وزن

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به روند شاخص کل اظهار کرد: شاخص کل همچنان در روند نزولی قرار دارد. همانطور که در تحلیل هفته گذشته عنوان کردیم توقع داشتیم که این روند نزولی ادامه پیدا کند. شاخص در حال نزدیک شدن به حمایت افقی ۱۴۵۰ هزار واحد که با سطح ۳۸ درصد فیبوناچی اصلاحی همپوشانی دارد. شاخص از میانگین متحرک ساده با دوره تناوب ۳۵ روزه فاصله زیادی گرفته است. با توجه به نزولی بودن در چند هفته گذشته توقع داریم در محدود فعلی و یا نهایتا در سطح ۱۴۵۰ هزار واخد شاهد اصلاحی تا خط روند نزولی و سطح میانگین متحرک داریم.

  • شاید از دست داده باشید: محمودرضا خاوری بازداشت شده و در راه ایران است؟

وی تشریح کرد: اندیکاتور ار اس آی همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و برتری قدرت فروشندگان را نشان میدهد. اندیکاتور ام اف آی نیز گواه از حجم پایین معاملات دارد که این نیز یک نشانه منفی به خساب می آید. لذا اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی داشته باشیم. انتظار داریم که در هفته آینده شاهص کل در محدوده ۱۴۵۰ هزار واخد و یا در نگاه خوش بینانه در محدوده فعلی شاهد اصلاحی مثبت در خلاف جهت روند اصلی باشد.

فلاح توضیح داد: شاخص هم‌وزن نیز تفاوت چندانی با شاخص کل ندارد به محدوده حمایتی ۳۸ درصد اصلاحی فیبوناچی رسیده و توقع داریم. در این ناحیه اصلاحی حداقل تا سطخ میانگین متحرک با دوره تناوب ۳۵ داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا