گزینه های باینری تجارت در افغانستان

سخنانی از بزرگان معامله گر

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

سخنانی از بزرگان معامله گر

اگر در بین وضو شک شود که عضوی از اعضای از وضو شسته یا مسح شده است؟ باید برگشته و جزء مشکوک را انجام دهد، سپس به ترتیب وضو تمام گردد.

ولی اگر بعد از پایان وضو، شک شود که عضوی از اعضای وضو را شسته یا مسح کرده، به شک اعتنا نمی کند.

در زیر فتوای برخی از فقها بیان می شود:

حضرت امام خمینی (ره):« اگر شک بعد از فراغ(اتمام) وضوء است اعتنا نکند و چنان چه در اثناء وضوء شک کند، اعتنا کند مگر این که کثیر الشک باشد ». [1]

حضرت آیة الله مکارم شیرازی:«اگر بعد از فراغت وضو شکّ کند همه سخنانی از بزرگان معامله گر کارهاى وضو را انجام داده یا نه، یا شرایط در آن جمع بوده یا نه، اعتنا نکند، امّا اگر در حال وضو شکّ کند باید به جا آورد». [2]

حضرات آیات گلپایگانی، صافی، بهجت:«اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضى جاها را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه رطوبت جاهایى که پیش از آن است خشک شده باشد باید دوباره وضو بگیرد و اگر خشک نشده باید جایى را که فراموش کرده و آن چه بعد از آن است بشوید یا مسح کند و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایى شکّ کند باید به همین دستور عمل کند». [3]

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:«اگر بعد از آنکه از وضو فارغ شده شک کرده اعتنا نکند و وضویش صحیح است؛ ولی اگر در اثنا شک کرده باید برگردد و مشکوک را بیاورد، پس از آن به ترتیب وضو را تمام کند». [4]

[1] . خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات، سخنانی از بزرگان معامله گر سخنانی از بزرگان معامله گر ج 1، ص 43، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ پنجم، قم، 1422 ق.

[2] . خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل،محقق/ مصحح: بنى هاشمى خمینى، سید محمد حسین، ج 1، ص 178، دفتر انتشارات اسلامى،، چاپ هشتم، قم، 1424 ق.

سخنانی از بزرگان معامله گر [4] . فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ص 56، س 151، چاپ مهر، چاپ دوم، قم، 1375ش.

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

در این پست از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب لیوان برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند. شکستن لیوان با هدیه گرفتن و یا نوشیدن چیزی با لیوان در خواب تعبیر های مختلفی دارد برای مطالعه تعابیر گفته شده با ما همراه باشید.

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر خواب لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب لیوان : شانس
 • شما بهمراهی یک زن هستید که لیوان می فروشد : خوشبختی استثنائی
 • دریک لیوان نوشابه دیگر می نوشید : یک خطر
 • یک لیوان کثیف : یک کار دلپذیر و خبرهای خوش در پیش است
 • به شما لیوان هدیه می کنند : تولد یک نوزاد
 • یک معامله گر یا سیاستمدار خواب ببیند که لیوانی را می شکند : درکارهایش منفعت هنگفتی نصیبش خواهد شد.

تعبیر خواب لیوان بلوری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است. لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در سخنانی از بزرگان معامله گر دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت. همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسیار خوب است.

تعبیر خواب لیوان فلزی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در معاش شما مضیفه می افتد و چنانچه در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود. رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است.

تعبیر خواب ریختن آب لیوان

در سر زمین رویاها آمده:

 • تعبیر خواب ریختن آب لیوان
 • آب یک لیوان روی لباستان می ریزد : مرگ یکی از آشنایان شما
 • آب یک لیوان را می ریزید : مرگ یک بچه
 • یک لیوان شراب را می ریزید : خبرهای خوش

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر خواب آب خوردن با لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک لیوان پرازآب می نوشید : سلامتی فرزندان شما تضمین می شود
 • یک لیوان آب می نوشید :بزودی ازدواج می کنید

تعبیر خواب لیوان بزرگ و سخنانی از بزرگان معامله گر کوچک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در معاش شما سخنانی از بزرگان معامله گر مضیفه می افتد.
 • اگر در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود.

تعبیر سخنانی از بزرگان معامله گر خواب شکستن لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که لیوان خود را زدید و شکستید دوست و مصاحب خوبی را از دست می دهید یا چنانچه همسرتان صدیق و صمیمی است بین شما اختلاف می افتد. توجه داشته باشید که مصاحبت و صمیمیت در دیدت لیوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صمیمی و مصاحب باشد صدق می کند زن بی تفاوت مشمول این تعبیر قرار نمی گیرد. شکستن لیوان در خواب بیشتر برای زنان و مردان جوان خوب نیست.

در سر زمین رویاها آمده:

یک لیوان خالی را می شکنید : علامت مرگ یک زن

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر شکسته شدن لیوان شیشه ای

علامه طباطبایی می گوید:

همیشه شکستن لیوان های آب خوری و از جنس شیشه نشانه ی روشنی ایمن شدن در مقابل خطرات نجات یافتن در لحظه های سخت زندگی رها شدن از چنگ دشمنان و حتی نجات یک شهر یا دیار از دست ظالمین و ستمکاران است

تعبیر خواب شکسته شدن لیوان بلوری

خالد اصفهانی می گوید:

شکسته شدن لیوان بلوری به نشانه ی این است که شما در این روزها سخت مشغول خودنمایی و یا فخر فورشی هستید بیشتر اوقات دلالت بر پز دادن و یا چشم روی هم چشمی است که سرانجام آن پشیمانی است اگر دیدی لیوان بلور را در دست دیگران شکسته دیدی نشانه ی این باشد که به تیپ رفتار و یا زندگی اطرافیان نزدیکت حسادت میکنی.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، سخنانی از بزرگان معامله گر تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر سخنانی از بزرگان معامله گر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

بیوگرافی محمد طیبی بازیکن فوتبال و همسرش + تصاویر او

تعبیر خواب لال شدن - لال بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

نوشته های مشابه

تعبیر خواب سرکه – خوردن سرکه ترش و شیرین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه

تعبیر خواب نارنج – خوردن نارنج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مژه – پلک زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

‫۴ دیدگاه ها

سلام
من یه خواستگار داشتم که بعد از یک جلسه صحبت رفتن و دیگه نیومدن
یه شب سخنانی از بزرگان معامله گر خواب دیدم انگار نامزد کرده بودیم با همون خواستگارم یعنی محرم بودیم ولی به نظرم عقد دائم نبودیم، منم رفته بودم خونه ی دانشجویی ایشون یه مدت باهم باشیم مثلاً بیشتر آشنا بشیم
یکی از اتاقهای اون خونه انگار مال یه دختر بود اتاقش هم خیلی نامرتب بود و اون دختر برا خودش کارشو میکرد و کاری به کار ما نداشت اصلا انگار کل خونه مال نامزدم بود و فقط اون تو اتاق خودش زندگی میکرد
منم تو ذهنم میگفتم یعنی اینا باهم خونه گرفتن هزینه کم بشه و اصلا برام مهم نبود حضورش
نامزدم جوراب سفید پوشید خواست بره نون بگیره
من رفتم در یخچال رو باز کردم دیدم یکی از طبقه های یخچال پر از ظرف های کریستال زیبا و کوچولو هست. یه لیوان کریستال هم بود برداشتم توش آب ریختم خوردم و تو دلم گفتم مامان نامزدم چه ظرف های قشنگی به نامزدم داده
بعد رفتم تو یه اتاق که یهو نامزدم اومد گوشیشو داد به من گفت مامانم باهات کار داره
یه ذره نگران بود
گفت هرچی مامانم راجع به دختره گفت باور نکن

سلام من خواب دیدم توی یه لیوان شیشه ای آب خوردم و وقتی آبو خوردم اون لیوانو یکم محکم گذاشتم روی میز و لیوان ترک برداشت اما از عمد نبود میشه بگین تعبیرش چیه؟

سلام
وقتتون بخیر
خواب دیدم که پسری که بهش علاقه دارم مادرش اومده منو ببره واسه خرید عقدی ، بعد مادرش یه گل شاخه گل بهم میده ، خوشحال میشم میزارم تو جیبم .یادمه کفش های صورتی کالج پام بود بهشون میگم برام یه کفش پاشنه بلند بگیر ،پاشنه بلند دوست دارم ،اونم میگه بیا سخنانی از بزرگان معامله گر بریم بازار برات میخرم ،بعد مامانم میگه کفشهای خودت که خوبه ،چرا کفش میخری ،یادمه مادر اون پسره یه چادر خیلی قشنگ داشت که چشممو گرفته بود و بعد باهشون رفتم کفش بخرم

سلام من خاب دیدم که تویه یک مهمونی نشسته بودم که یکی از اون مهمونا به من توهین کرد ومن لیوان بولوری خالی که جلوم بود رو به سمتش پرت کردم خورد به دیوار پشت سرش ولی نشکست ویک بار دیگه توهین کرد که کناریه من لیوان رو برداشت واون هم به سمتش پرت کرد ودوباره خورد به دیوار پشت سرش ولی بعد از خوردن لیوان به دیوار لیوان برگشت ویواش خورد سنگ دیواری که سمت مابود وشکست

سخنان بزرگان بورس

وارن بافت می گوید: برای انتخاب، خرید و فروش سهام، سیستم شخصی خودتان را طراحی کنید.

در نتیجه با استفاده از دانش و تجربه ای که دارید سیستم معاملاتی مخصوص به خود را ایجاد کنید و پس از آزمایش و اطمینان مبنی بر درست کار کردن سیستم معاملاتیتان به آن عمل کنید ومطمئن باشید سود خواهید کرد.

نکاتی کاربردی برای موفقیت در بازار بورس

در برخی مواقع بهترین استراتژی نقد بودن و نظاره کردن بازار است. هیچگاه برای خرید شتابزده عمل نکنید. نباید با این انگیزه که صرفاً در هر شرایطی مالک سهمی باشید و از بازار جا نمانید، اقدام به خرید کنید. خرید سهم نیاز به محرک ها و سیگنالهای قوی تری دارد.

شاید برای شما هم پیش آمده که بلافاصله پس از فروش سهمی به دنبال سهم دیگری برای خرید بودید و نتوانستید مدتی نقد به سر ببرید تا بازار به شما فرصت مناسبی برای خرید بدهد. اتفاقاً چند روزی پس از خرید شما که فقط بر اثر عدم کنترل احساسات بوده است، فرصت خرید بسیار مناسبی به دست می یابد و شما افسودس عدم نقدینگی را می خورید. تجربه نشان می دهد در اکثر مواقع، سهامداران نمی توانند در موقع بروز فرصت خرید بهینه، اشتباه معاملاتی خود را بپذیرند و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

معامله نکردن توانایی بزرگی است که بسیاری از معامله گران از آن بی بهره اند چرا که توان کنترل احساسات خود را ندارند و به خاطر این که بازار روزانه ۴ یا ۵ درصد نوسان دارد حتی یک روز هم حاضر نیستند، نظاره گر بازار باشند. اکثر افراد می خواهند از فرصت های ایجاد شده در بازار استفاده کنند، اما به دلیل تعجیل در خرید، فرصتهای بهتر را از دست می دهند.

بهترین زمان فروش سهم از ساعت ۰۹:۰۰تا۰۹:۱۵ وبهترین زمان خرید سهم از ساعت۱۲:۱۵تا۱۲:۳۰ میباشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا