فارکس فروم

بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و دیگر درآمدها اداره می شود.منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی این سازمان (در سال ۱۳۸۴) از محل وجوه امانی «شورای بورس (سابق)» نزد «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق)» تأمین شد.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
بورس اوراق بهادار تهران
فرابورس ایران
بورس کالای ایران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کدال
تالار مجازی بورس ایران
بورس کالا
بورس اوراق بهادار
شرکت کارگزاری بورس
پیش از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در سال ۱۳۸۴)، «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق)»، هم زمان، عهده دار نظارت و عملیات بازار اوراق بهادار ایران بود؛ ولی، با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی (۱ آذر ۱۳۸۴) عملیات اجرایی بورس ها به بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران (همگی در قالب شرکت سهامی عام) و مسئولیت نظارت بر این بورس ها، نهادهای مالی و اوراق بهادار به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شد. ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای تأسیس بر عهده علی صالح آبادی بود و در ۲۵ آذر ۱۳۹۳، محمد فطانت فرد عهده دار این وظیفه شد.پس از استعفای محمد فطانت فرد، در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵، شاپور محمدی ریاست این سازمان را بر عهده گرفت.

بورس و اوراق بهادار

دستورالعمل عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مصوب 1392,10,21

اين دستورالعمل در اجراي مواد ۷ و ۱۰ آئين‌نامة معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار) در ۲۴ ماده و ۲۲ تبصره در تاريخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۲ به تصويب هيأت ‌مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

فصل اول : تعاريف و اصلاحات

ماده ۱ : اصطلاحات و واژه‌هايي كه در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شوراي‌ اسلامي، آئين‌نامة معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل نحوة انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:

۱ -اطلاعيه عرضة اوليه: اطلاعيه‌اي است كه توسط بورس، طبق فرم مصوب هيأت مديرة بورس و براساس مقررات منتشر مي‌شود.

۲ -بورس: بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) است.

۳ -دامنه قيمت: پايين‌ترين تا بالاترين قيمتي است كه كارگزار در دورة ثبت سفارش مي‌تواند سفارش‌هاي دريافتي از مشتريان را در آن بازه ثبت نمايد.

۴ -دستورالعمل پذيرش: دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بورس و اوراق بهادار بهادار تهران مصوب هيأت مديرة سازمان است.

۵ -دوره ثبت سفارش: دورة زماني است كه طي آن، سفارش‌هاي خريد مشتريان در عرضة اوليه به روش ثبت سفارش، در سامانة معاملات ثبت مي‌شود.

۶ -رويه تسهيم به نسبت۱: شيوة تخصيصي است كه مطابق آن سهام تخصيص‌يافته به هر سفارش، معادل حجم سفارش ثبت شده تقسيم بر كل سفارش‌هاي ثبت شده، ضربدر كل سهام قابل عرضه است.

۷ -سقف تعهد خريد: حداكثر ميزاني كه در هر عرضه، خريد آن توسط مدير عرضه و گروه متعهدين تعهد مي‌شود.

۸ -سهامداران متعهد عرضه: از جمله سهامداران مديريتي شركت هستند كه در عرضة اوليه به روش حراج، انجام عرضه را تعهد مي‌نمايند و نام ايشان توسط بورس در اطلاعية عرضة اوليه اعلام مي‌شود.

۹ -سهامدار مديريتي: هر سهامداري كه يكي از شرايط زير را داشته باشد سهامدار مديريتي است:

الف) اشخاص حقيقي كه به واسطة سهامداري خود، اقوام نسبي از طبقه اول و دوم و يا اشخاص حقوقي تحت كنترل خود، مجموعاً مساوي يا بيشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.

ب) اشخاص حقوقي كه به واسطة سهامداري خود، اشخاص حقوقي تحت كنترل و يا اشخاص حقوقي با كنترل‌‌كنندة مشترك مجموعاً مساوي يا بيشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.
۱ -عرضة اوليه به روش حراج: عرضه‌اي است كه بر مبناي رقابت خريداران انجام مي‌شود.
۲-عرضة اوليه به روش گشايش: عرضه‌اي است كه پس از رقابت همزمان خريداران و فروشندگان با يك حراج ناپيوسته انجام مي‌شود.
۳-عرضة اوليه به روش ثبت سفارش: عرضه‌اي است كه براساس سفارش‌هاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش و طبق ضوابط اين دستورالعمل انجام مي‌شود.
۴-گروه متعهدين: گروهي است كه بابت تعهد خريد سهام در عرضة اوليه توسط مدير عرضه تشكيل مي‌شود. يك يا چند نهاد مالي داراي مجوز از سازمان، اعضاي گروه مذكور را تشكيل مي‌دهند و طبق قرارداد مربوطه و ضوابط اين دستورالعمل به صورت تضامني به همراه مدير عرضه، مسئوليت تعهد خريد سهام را بر عهده مي‌گيرند.
۵-مدير عرضه: كارگزار يا شركت تأمين سرمايه‌اي است كه مديريت عرضة اولية سهام در عرضه اوليه به روش ثبت سفارش را بر عهده مي‌گيرد.
۶-ناشر پذيرفته شده: ناشري است كه اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده است.

فصل دوم : ضوابط كلي عرضه اوليه

ماده ۲ : عرضة اوليه منوط به پذيرش و درج سهام براساس دستورالعمل پذيرش و افشاي كامل اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان و ساير مقررات مربوط به بورس است.

ماده ۳ : سهام عرضه شده در عرضة اولية ناشران دولتي مطابق مقررات مربوط به عرضه‌هاي دولتي و براي ساير ناشران حداقل ۱۰ درصد از سهام شركت است. به هر ترتيب سهام بايد به گونه‌اي عرضه شود كه طي زماني كه هيأت پذيرش تعيين مي‌نمايد و حداكثر شش ماه پس از درج نام شركت مي‌باشد، سهام شناور آزاد شركت، حد نصاب‌هاي تعيين شده در دستورالعمل پذيرش را احراز نمايد.

تبصره ۱ : تغيير در ميزان عرضة اوليه سهام ناشران، با تصويب هيأت پذيرش، امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره ۲ : سهامداران مديريتي و ناشر پذيرفته شده مسئول ايفاي تعهدات موضوع اين ماده مي‌باشند.

ماده ۴ : كليه عرضه‌هاي اوليه سهام با روش ثبت سفارش انجام مي‌شود مگر اينكه هيأت پذيرش بنا به پيشنهاد بورس روش ديگري را براي عرضه اوليه تعيين ‌نمايد.

ماده ۵ : محدوديت دامنة نوسان قيمت روزانه از اولين روز كاري بعد از عرضة اوليه، روي نماد معاملاتي ناشر پذيرفته شده اعمال خواهد شد.

ماده ۶ : كارگزاران پس از انتشار اطلاعية عرضة اولية سهام توسط بورس نسبت به اخذ سفارش خريد از متقاضيان اقدام خواهند كرد. كلية سفارش‌هاي اخذ شده جهت عرضه اوليه، بايد به قيمت محدود باشند.

ماده ۷ : بورس مي‌تواند جهت خريد هر مشتري، هر كارگزار و يا هر ايستگاه معاملاتي سقف مشخصي تعيين و در اطلاعية عرضة اوليه اعلام نمايد.

تبصره ۱ : بورس مي‌تواند محدوديت‌هاي موضوع اين ماده را طي جلسة معاملاتي تغيير دهد، مشروط به آنكه قبل از اعمال، موضوع را از طريق سامانة معاملاتي به اطلاع كارگزاران برساند.

تبصره ۲ : اعمال تغييرات، حذف يا اصلاح سفارش‌ها مطابق با شرايط اين ماده به دستور بورس توسط كارگزاران بايد انجام شود.

تبصره ۳ : عدم رعايت سقف‌هاي موضوع اين ماده و دستورات بورس در اين خصوص، تخلف كارگزار بوده و موضوع، جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد. در عين حال بورس مي‌تواند سفارش‌هايي كه موجب نقض سقف‌هاي موضوع اين ماده يا دستورات بورس شده است را رأساً اصلاح يا حذف نمايد. در اين موارد، كلية مسئوليت‌هاي احتمالي ناشي از اصلاح يا حذف سفارش بر عهدة كارگزار مربوطه است و بورس مسئوليتي ندارد.

فصل سوم : عرضه اوليه به روش ثبت سفارش

ماده ۸ : به منظور عرضة اوليه به روش ثبت سفارش، مدير عرضه بايد حداقل ۷ روز كاري قبل از آغاز ثبت سفارش، گزارشي حداقل شامل مشخصات مدير عرضه، تاريخ ثبت سفارش، كف قيمت و دامنة قيمت در ثبت سفارش، تعداد سهام قابل عرضه و حسب مورد سقف تعهد خريد، اعضاي گروه متعهدين و تعهدات ايشان رامطابق فرم بورس پس از تأييد ناشر پذيرفته شده، سهامداران عمدة عرضه‌كننده و مدير عرضه به بورس ارسال نمايد. بورس، پس از موافقت با عرضة اوليه، اين اطلاعات را در اطلاعية عرضة اوليه قيد نموده و حداقل ۲ روز كاري قبل از ثبت سفارش منتشر مي‌نمايد.

تبصره - دامنة قيمت نمي‌تواند بيشتر از 20 درصد كف قيمت پيشنهادي باشد.

ماده ۹ : سقف تعهد خريد حداكثر ۵۰ درصد سهام قابل عرضه است و در هر عرضة اوليه به پيشنهاد مدير عرضه، توسط بورس تعيين مي‌شود. به هر ترتيب سقف تعهد خريد بايد به گونه‌اي تعيين شود كه در صورت انجام تعهد خريد، معاملة انجام شده كمتر از نصاب‌هاي معاملات عمده باشد.

ماده ۱۰ : در عرضه اوليه به روش ثبت سفارش عرضة اولية موفق، عرضه‌اي است كه طي آن حداقل به ميزان مابه‌التفاوت سهام قابل عرضه و سقف تعهد خريد، توسط اشخاصي غير از مدير عرضه و گروه متعهدين خريداري شود.

تبصره ۱ : در صورتي‌كه با توجه به سفارش‌هاي ثبت شده، امكان عرضة موفق وجود نداشته باشد، دامنة قيمت پيشنهادي در پايان دورة ثبت سفارش، براي يك بار قابل بازنگري است مشروط به آنكه كف قيمت جديد حداكثر ۱۰درصد كمتر از كف قيمت اوليه باشد. درخواست بازنگري توسط مدير عرضه به بورس ارايه خواهد شد.

تبصره ۲ : در صورت عرضة اوليه ناموفق، چنانچه مدير عرضه درخواست بازنگري دامنة قيمت را نداشته باشد، مي‌تواند با موافقت بورس عرضة اوليه را به زمان ديگري موكول نمايد. عرضة مجدد منوط به طي مراحل موضوع مادة ۸ اين دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۱۱ : مدير عرضه به تنهايي يا به همراه گروه متعهدين بايد تعهد نمايد كه سهام خريداري نشده در عرضة اوليه را تا سقف تعهد خريد از سهام قابل عرضه خريداري نمايد در هر حال، مسئوليت اجراي تعهد خريد سهام بر عهدة مدير عرضه خواهد بود.

تبصره ۱ : مديرعرضه و گروه متعهدين بايد به تشخيص بورس كفايت سرمايه كافي را جهت ايفاي تعهد خريد را داشته باشند.

تبصره ۲ : حقوق، وظايف و سقف تعهد خريد هر يك از اعضاي گروه متعهدين در خصوص تعهد موضوع اين ماده در قرارداد بورس و اوراق بهادار فيمابين كه به تأييد بورس مي‌رسد، مشخص مي‌شود.

ماده ۱۲ : كارگزاران موظفند، سفارش‌هاي دريافتي از مشتريان را براساس اولويت زماني دريافت سفارش در دورة ثبت سفارش، وارد سامانة معاملات كنند.

تبصره ۱ : واحد پاية سفارش، حداقل و حداكثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش‌ها در دورة ثبت سفارش براي هر عرضه اوليه توسط بورس تعيين و قبل از شروع دورة ثبت سفارش از طريق سايت رسمي بورس و سامانة معاملاتي به اطلاع عموم خواهد رسيد.

تبصره ۲ : سفارش‌هاي خريد بايد با كد معاملاتي مشتري ثبت شود و ثبت سفارش‌ها با كد گروهي مجاز نيست.

تبصره ۳ : سفارش‌هاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش قابل اصلاح يا حذف هستند. پس از پايان اين دوره، ورود، حذف يا اصلاح سفارش‌ها مجاز نيست.

ماده ۱۳ : دورة ثبت سفارش حداكثر يك روز كاري بوده و ساعت شروع و پايان آن توسط بورس تعيين و اعلام مي‌شود. در صورت بازنگري در دامنة قيمت، دورة ثبت سفارش براي يك روز كاري ديگر تمديد مي‌شود. در اين حالت، سفارش‌هاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش قبلي حذف و سفارش‌گيري مجدداً در دامنة قيمتي جديد انجام مي‌شود.

ماده ۱۴ : طي دورة ثبت سفارش، اطلاعات مربوط به سفارش‌هاي ثبت شده شامل حجم و قيمت سفارش‌ها و متقاضيان خريد منتشر نمي‌شود و كارگزاران، مدير عرضه و فروشنده نيز به اطلاعات مزبور دسترسي ندارند. در پايان دوره ثبت سفارش صرفاً اطلاعات حجم و قيمت سفارش‌هاي ثبت شده در اختيار مدير عرضه قرار مي گيرد.

تبصره - اجراي اين ماده منوط به فراهم شدن شرايط فني با اعلام بورس خواهد بود.

ماده ۱۵ : در پايان دورة ثبت سفارش، عرضه سهام با يك قيمت و به شرح زير انجام مي‌شود:

۱ -در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده با قيمتي معادل سقف دامنه تعيين شده بيش از كل سهام قابل عرضه باشد، قيمت عرضه معادل قيمت سقف بوده و تخصيص سهام براساس رويه تسهيم به نسبت انجام مي‌شود.

۲ -در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده در دامنه قيمت، مساوي يا بيشتر از تعداد كل سهام قابل عرضه باشد، قيمت عرضه، قيمت واحدي است كه با آن قيمت كل سهام قابل عرضه معامله شود.

۳ -در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده كمتر از تعداد كل سهام قابل عرضه ولي به گونه‌اي باشد كه پس از اعمال تمام يا بخشي از تعهد خريد، كل سهام قابل عرضه معامله شود، قيمت عرضه معادل قيمت كف خواهد بود. در اين حالت مدير عرضه ملزم به ايفاي تعهد خريد مي‌باشد و بدين منظور وي بايد سفارش خريدي با قيمت كف و به ميزان مابه‌التفاوت سفارش‌هاي وارد شده و سفارش‌هاي قابل عرضه را ارايه نمايد.

۴ -در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده به گونه‌اي باشد كه با اعمال تعهد خريد نيز كل سهام قابل عرضه معامله نشود، عرضه انجام نمي‌شود.

تبصره -در محاسبه حجم كل سفارشات ثبت شده موضوع اين ماده، سفارشات ثبت شده توسط مدير عرضه و گروه متعهدين لحاظ نمي‌شود.

ماده ۱۶ : روابط مدير عرضه، سهامداران عمدة عرضه‌كننده و ناشر پذيرفته شده و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي هريك همچنين حق‌الزحمة مدير عرضه در چارچوب سقف‌هاي مصوب سازمان در قرارداد فيمابين كه به تأييد بورس مي‌رسد تعيين مي‌شود.

فصل چهارم : عرضه اوليه به روش گشايش

ماده ۱۷ : در صورتي كه به تشخيص هيأت پذيرش ، سهام شناور آزاد شركت و تعداد سهامداران آن بزرگتر يا مساوي حد نصاب‌هاي بازار و تابلوي مربوطة سهام، موضوع دستورالعمل پذيرش باشد، عرضة اوليه به روش گشايش، بدون دامنة نوسان قيمت و به ترتيبي كه در ماده ۲۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران آمده است، انجام مي‌شود. قيمت پاياني سهم در روز عرضة اوليه، ميانگين موزون معاملات روزانة سهم در آن روز خواهد بود.

تبصره ۱ : اطلاعية عرضة اولية موضوع اين ماده، حداقل ۲ روز كاري قبل از عرضه، توسط بورس منتشر مي‌شود.

تبصره ۲ : مديرعامل بورس مي‌تواند كشف قيمت سهم موضوع اين ماده را به معاملة حجم مشخصي از سهام ناشر مشروط كند و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده، معاملات را تأييد نكرده و عرضه را به جلسة ديگري موكول نمايد.

تبصره ۳ : در عرضة اوليه به روش فوق، بايد بخش معيني از سهام شركت كه توسط بورس تعيين مي‌شود، قابل معامله باشد.

ماده ۱۸ : بورس مي‌تواند محدوديت‌هايي به شرح ذيل در زمان عرضة اوليه به روش گشايش اعمال نمايد. در صورت اعمال هر يك از اين محدوديت‌ها، بورس ملزم است موضوع را به طور مقتضي قبل از گشايش نماد به منظور دريافت سفارش، اطلاع‌رساني كند:

۱ -ممنوعيت فروش مجدد سهام خريداري شده در همان جلسة معاملاتي توسط مشتريان،

۲ -محدوديت خريد در عرضه اوليه توسط سهامداران مديريتي.

تبصره - عدم رعايت محدوديت‌هاي اعلامي موضوع اين ماده، تخلف كارگزار بوده و موضوع، جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد. در عين حال بورس مي‌تواند سفارش‌هايي كه موجب عدم رعايت محدوديت‌هاي موضوع اين ماده شده است را رأساً اصلاح يا حذف نمايد. در اين موارد، كلية مسئوليت‌هاي احتمالي ناشي از اصلاح يا حذف سفارش بر عهدة كارگزار مربوطه است و بورس مسئوليتي ندارد.

فصل پنجم : عرضه اوليه به روش حراج

ماده ۱۹ : قبل از عرضة اوليه به روش حراج، بورس اقدام به تعيين موارد زير مي‌نمايد:

۱ -حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اوليه،

۲ -حداقل تعداد سهام كه عرضه‌كننده بايد به صورت تدريجي پس از عرضة اوليه، عرضه نمايد و مهلت زماني آن،

۳ -محدوديت خريد هر ايستگاه معاملاتي و يا هر كد مالكيت.

تبصره ۱ : ضوابط تعيين محدوديت‌هاي موضوع بند ۳ اين ماده توسط هيئت مديره بورس تصويب مي‌شود.

تبصره ۲ : تصميمات بورس در خصوص موارد موضوع اين ماده، بايد حداقل ۲ روز كاري قبل از عرضه توسط بورس اطلاع‌‌رساني ‌شود. تغيير در مفاد بند ۳ اين ماده منوط به اطلاع رساني آن توسط بورس تا قبل از گشايش نماد معاملاتي جهت عرضه اوليه، امكان پذير است.

ماده ۲۰ : كارگزار فروشنده مي‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقيقه از زمان گشايش نماد اقدام به عرضة سهام نمايد. وي بايد عرضة سهام را به گونه‌اي انجام دهد كه تا پايان جلسة رسمي معاملاتي، عرضه انجام شود.

تبصره - كاهش مدت موضوع اين ماده در شرايط خاص به تشخيص مديرعامل بورس و موافقت سازمان امكان‌پذير است.

ماده ۲۱ : در صورتي كه كمتر از ۵۰ درصد از سهام آگهي شده براي عرضه اوليه به روش حراج در روز عرضة اوليه به فروش برسد، بورس مكلف است كلية معاملات را باطل نموده و عرضة اوليه را به روز ديگري موكول ‌نمايد.

ماده ۲۲ : كارگزاران براي خريد مي‌توانند از كد خريد گروهي استفاده نمايند و پس از آن با توجه به قيمت درخواست خريدها، اولويت زماني درخواست خريدها و منطقه جغرافيايي كه درخواست خريد در آن از متقاضي بورس و اوراق بهادار اخذ شده است نسبت به تخصيص سهام اقدام نمايند و حتي‌‌الامكان به همه متقاضياني كه درخواست خريد كتبي ارائه داده‌اند اعم از حقيقي و حقوقي، سهميه‌اي را تخصيص دهند. در هر صورت مسئوليت تخصيص عادلانه سهام بين مشتريان هر كارگزار در عرضه اوليه به عهدة وي خواهد بود.

ماده ۲۳ : سهامي كه در روز بورس و اوراق بهادار عرضة اوليه به فروش نمي‌رسد و يا معاملة آن باطل مي‌شود بايد طبق نظر مديرعامل بورس در روزهاي آتي عرضه شود.

ماده ۲۴ : در روز عرضة اوليه، صرفاً سهامداراني مي‌توانند سهام خود را عرضه نمايند كه در زمرة سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند.

بورس و اوراق بهادار

چکیده: در کشور هایی که حجم نقدینگی بالا است بهترین مسیر برای این نقدینگی جذب آن ها توسط پر بازده-ترین پروژه ها است. چنین تخصص منابعی کمک چشمگیری هم به توسعه اقتصادی آن کشور می کند و هم بهترین بازده ممکن را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می آورد. در تحقق این امر بازار های سرمایه نقش غیر بورس و اوراق بهادار قابل انکاری دارند. بازار های سرمایه پل ارتباطی مهمی بین سرمایه گذران و صنعت هستند و مهمترین ویژگی این پل ارتباطی کارایی آن است. بازار کارا بازاری است که کسی قادر به پیش بینی قیمت های آتی جهت کسب سود غیر عادی نیست. کارایی بازار دارای سه سطح ، ضعیف، نیمه قوی و قوی است. در سطح ضعیف با کمک اطلاعات تاریخی از قیمت ها، امکان پیش بینی قیمت ها آتی وجود ندارد. در سطح نیمه قوی با کمک هر نوع اطلاعات عمومی امکان پیش بینی قیمت های آتی وجود ندارد و نهایتاً در سطح قوی با کمک هر نوع اطلاعاتی حتی اطلاعات محرمانه امکان پیش بینی قیمت-های آتی وجود ندارد. در این تحقیق کارایی در سطح ضعیف و نیمه قوی بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمایش قرار گرفته است. برای آزمودن این دو سطح از توصیه های تکنیک CAN SLIM کمک گرفته شده است. تکنیک CAN SLIM شامل توصیه هایی برای بستن سبد سهام است که هر حرف مشمول یک توصیه می شود. در این تحقیق از دو فاکتور مهم که در توصیه های این تکنیک گنجانده شده است برای بررسی پیش بینی پذیری قیمت های سهام در بازار بورس اوراق بهادار بهادار تهران استفاده شده است.این دو فاکتور یک رشد سود به ازای هر سهم و دیگری اثر ضربه ای است. با توجه به نتایج به دست آمده مربوط به اثر ضربه ای ، بین بازده های متوالی روزانه، هفتگی و ماهانه همبستگی-های مثبت 3635/0 ، 2880/0 و 1957/0 وجود دارد که نشان دهنده پیش بینی پذیری قیمت های آتی با کمک قیمت های گذشته است.جهت بهره بردن از اثر ضربه ای موجود در قیمت های روزانه ، دو استراتژی برای خرید فروش و نگهداری ارایه شده است که یکی برای کسب بازده غیر عادی و دیگری برای جلوگیری از ضرر یا فروش استقراضی است. این دو استراتژی در 1193 روز کاری مختلف پیاده سازی شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از پیاده سازی این دو استراتژی، با سطح اطمینان 95% بازده حاصل از استراتژی اول حداقل %1 بیشتر از بازده متناظر حاصل از شاخص کل بازار است و بازده حاصل از استراتژی دوم کمتر از بازده متناظر حاصل از شاخص کل بازار است. این دو نتیجه نیز عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف را تایید می کنند. با توجه به نتایج بدست آمده از دومین فاکتور مورد بررسی در تحقیق، بین رشد سود به ازای هر سهم تعدیل شده نسبت به قیمت و بازده های آتی سهام های فعال در بورس بین 16/9/1387 تا 29/8/1392 همبستگی مثبت 1328/0 وجود دارد. با توجه به این همبستگی کم بین این دو متغیر می توان نتیجه گرفت که این دو متغیر نا همبسته هستند و در مورد کارایی در سطح نیمه قوی نتیجه خاصی نمی توان گرفت. برای بهره بردن از این فاکتور در بازار بورس اوراق بهادار تهران دو استراتژی خرید، نگهداری و فروش اریه شده است که یکی برای کسب بازده غیر عادی و دیگری برای جلوگیری از ضرر یا فروش استقراضی است. بازه نگهداری برای این دو استراتژی یک ساله است. این دو استراتژی در چهار سال متوالی پیاده سازی شده-اند. با توجه با نتایج به دست آمده از پیاده سازی این دو استراتژی استراتژی اول در سه سال موفق به کسب بازده بیش از بازده متناظر از شاخص کل شده است و در یک سال بازده آن %74/1 کمتر از بازده شاخص کل متناظر با آن شده است. استراتژی دوم که هدف آن کسب بازده کمتر از شاخص بود، در سه سال بازده کمتر از شاخص کسب کرده است و تنها در یک سال بازده آن بالاتر از بازده شاخص کل متناظر با آن شده است.

#بازار بورس اوراق بهادار تهران #کارایی در سطح ضعیف #کارایی در سطح نیمه قوی #CAN SLIM #اثر ضربه ای.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار تهران، اثرات ثابت شرکتی، اثرات تقویمی، رتبه‌بندی شرکت‌ها، شاخص‌های نقدینگی سهام]

[کلیدواژه ها: رتبه بندی، شاخص های بنیادی، مطلوبیت، سرمایه گذاری، ارزیابی بورس و اوراق بهادار نسبت تجمعی (ARAS)، یوتاستار(UTAASTAR)، بورس اوراق بهادار تهران.]

[کلیدواژه ها: سواد مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار تهران، مالی رفتاری، مدل پنج عاملی شخصیت]

[کلیدواژه ها: سرمایه گذاری های شرکتی، بازده، مومنتوم، معکوس،شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار، بازار های مالی، ریسک، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، نظریه ارزش فرین، مدل های گارچ و مدل های کاپیولا]

بورس و اوراق بهادار

آگاه، انتخاب نخست سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاری کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به امنیت مالی است و ما در مجموعه آگاه شما را برای تجربه لذت‌بخش این آسودگی قدم به قدم همراهی خواهیم کرد. شما می‌توانید همراه با آگاه، بورس را شروع کنید، بورس و اوراق بهادار آموزش ببینید، با مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار آشنا شوید، دارایی‌هایتان را به تجربه و تخصص بالای تحلیلگران ما بسپارید و در نهایت بورس را به منبعی برای کسب ثروت تبدیل کنید. کافی است به خانواده بزرگ آگاه در سراسر کشور بپیوندید و رویا‌هایتان را در بازار سرمایه به واقعیت تبدیل کنید.

بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

اخبار و رویدادها

سقف واحدهای همای آگاه برای دومین بار تکمیل شد!

سقف واحدهای همای آگاه برای دومین بار تکمیل شد!

به گزارش آگاه پرس به نقل از شرکت سبد گردان آگاه_ صندوق همای آگاه از نوع صندوق‌های قابل معامله، درآمد ثابت و با پرداخت سود نقدی است. این صندوق فعالیت خ.

آشنایی شرکت ها با ظرفیت های بازار سرمایه از اولویت های ما در نمایشگاه امسال است

آشنایی شرکت ها با ظرفیت های بازار سرمایه از اولویت های ما در نمایشگاه امسال است

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شعار «نفت دانش‌بنیان، تولید ایرانی، صادرات جهانی» از ۲۳ اردیبهشت ماه به مدت ۴ روز در .

بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افتتاح شد

بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افتتاح شد

اختصاصی آگاه پرس- محمد باقر قالیباف در حاشیه افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه نفت ضمن بازدید از سالن‌های نمایشگاه و دستاوردهای و پروژه‌های شرکت‌های حاضر، .

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

اختصاصی آگاه پرس- گروه آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی که از ��۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین.

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

به گزارش آگاه پرس- یکی از مهمترین وظایف کارگزاری‌ها، ایجاد بستری مناسب برای مشتریان جهت انجام معاملات بورسی و همچنین تحلیل شرایط کلی بازار است. به زبا.

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آگاه پرس: نه سال از شروع فعالیت‌های واحد آموزش در کارگزاری آگاه می‌گذرد، لطفا درباره‌ی روند شکل‌گیری واحد آموزش در کارگزاری آگاه برای مخاطبان ما توضیح.

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

اختصاصی آگاه پرس- نوشته‌اند که متوسط هزینه‌ی مسکن در جهان، از سبد خانوار، ۱۸ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران ۷۰ درصد را هم رد کرده ‌است. این آما.

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

به نقل از آگاه پرس- واحد آموزش کارگزاری آگاه در پاییز ۱۴۰۰ با برگزاری ۷۲۷ دوره‌ی آموزشی متنوع و ۲۱۸۱ ساعت کلاس آموزشی، گام بلندی در راستای توانمندسازی.

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

عکس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و دیگر درآمدها اداره می شود.منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی این سازمان (در سال ۱۳۸۴) از محل وجوه امانی «شورای بورس (سابق)» نزد «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق)» تأمین شد.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
بورس اوراق بهادار تهران
فرابورس ایران
بورس کالای ایران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کدال
تالار مجازی بورس ایران
بورس کالا
بورس اوراق بهادار
شرکت کارگزاری بورس
پیش از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در سال ۱۳۸۴)، «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق)»، هم زمان، عهده دار نظارت و عملیات بازار اوراق بهادار ایران بود؛ ولی، با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی (۱ آذر ۱۳۸۴) عملیات اجرایی بورس و اوراق بهادار بورس ها به بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران (همگی در قالب شرکت سهامی عام) و مسئولیت نظارت بر این بورس ها، نهادهای مالی و اوراق بهادار به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شد. ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای تأسیس بر عهده علی صالح آبادی بود و در ۲۵ آذر ۱۳۹۳، محمد فطانت فرد عهده دار این وظیفه شد.پس از استعفای محمد فطانت فرد، در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵، شاپور محمدی ریاست این سازمان را بر عهده گرفت.

تاریخچه پیدایش بورس اوراق بهادار در دنیا و ایران

راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ريال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ريال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه

در علم اقتصاد بورس به بازاری اطلاق می شود که قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می پذیرد و در یک طبقه بندی کلی شامل بورس کالا و اوراق بهادار است.

واژه بورس (Bourse) در زبان فرانسوی به معنای کیف پول است. علاوه بر این، چنین بیان شده است که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک مردی به نام ” واندر بورس زندگی می­ کرده که صرافان شهر در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و اوراق بهادار می پرداختند. از این رو بعدها به کلیه مکان هایی که داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و بورس و اوراق بهادار تجاری در آن صورت می­ گرفت، بورس گفته شد.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

تفاوت بازار بورس -به عنوان یک بازار مالی- با بازار فیزیکی در آن است که در این بازار سهام و اوراق قرضه بجای کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. بازار بورس تابع مقرراتی است که توسط نهادهای قانون گذار تعیین می‌شود و به منظور جلوگیری از بی نظمی و رعایت حقوق طرفین عرضه و تقاضا، رعایت آن‌ها الزامی است. امروزه بازارهای بورس و اوراق بهادار، شاهراه سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در حوزه بورس کالا و اوراق بهادار در جهان محسوب می‌شود.

سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در اوایل قرن هفدهم میلادی یعنی سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام هلند شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی اولین شرکت سهامی به شمار نمی‌آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام “ماسکوی” (muscovy) در روسیه ایجاد شد.

بورس‌های معتبر دنیا

بورس نیویورک و تعدادی از بورس‌های مهم دیگر در خیابانی به نام وال استریت (Wall Street)، در محله منهتن نیویورک قراردارد. در قرن ۱۷ میلادی استعمارگران هلندی برای ایجاد مانعی در برابر حملات سرخپوستان و دزدان دریایی این منطقه، دیواری ساختند، از این جهت خیابانی که بعدها در این محل ایجاد شد وال استریت نامیده شد. پس از آن مراکز تجاری و مغازه‌ها در آن ساخته شد. توافق نامه “باتن وود” که در سال ۱۷۹۲ توسط ۲۴ تن از کارگزاران بازار وال استریت امضا شد، پایه تاسیس بازار بورس نیویورک بطور رسمی شد. این بازار در ساختمانی اجاره‌ای، واقع در پلاک ۴۰ وال استریت در سال شروع به کار کرد. ریاست این بازار را به عهده فردی به نام آنتونی استکهلم بود.معتبرترین و بزرگترین بورس دنیا، بازار بورس نیویورک (NYSE) محسوب می‌شود که در سال ۱۷۹۲ بنانهاده شد. شاخص اصلی اقتصادی بازار نیویورک، Dow Jones (داوجونز) است. معاملات و مبادلات این بازار به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد و به لحاظ سرمایه‌گذاری در بازار و ارزش معاملات بزرگترین بازار بورس جهان به حساب می‌آید. این بازار تلفیقی از ۹۰ درصد میانگین صنعتی داوجونز و ۸۲ درصد حجم بازار S&P است. بازار بورس نزدک (NASDAQ) نیز به عنوان بزرگترین بازار معامله سهام در آمریکا نیز در سال ۱۹۷۱ توسط انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار بورس نیویورک تاسیس شد.

بورس لندن (LSE) که در سال ۱۸۰۱ میلادی فعالیت خود را آغاز نمود، بورس توکیو (TSE)، بورس فرانکفورت و بورس پاریس از دیگر بازارهای مهم بورس در دنیا به حساب می‌آیند که نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کنند.

بورس ایران

پس از انقلاب با ادغام و ملی شدن ۹ بانک، ادغام و دولتی شدن چند شرکت بیمه و در نهایت تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس به ۵۶ شرکت در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. از طرفی بروز جنگ تحمیلی و ابهامات موجود ناشی از آن در اقتصاد ایران سبب شد تا حجم معاملات سهام از ۳۴,۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یابد. این آمار کمترین میزان در طول مدت عمر بورس تهران محسوب می شود. اولین تلاش ها برای تشکیل بورس و اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ همزمان با سفر کارشناسان هلندی و بلژیکی برای تنظیم مقررات قانونی بازمی گردد؛ البته این تلاش به علت شروع جنگ جهانی دوم به حال تعلیق درآمد تا آنکه ادامه فعالیت در سال ۱۳۳۳ به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وقت واگذار گردید. پس از ۱۲ سال تحقیقات گسترده، سرانجام در سال ۱۳۴۵ قوانین و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار آماده و در اردیبهشت همان سال لایحه آن به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بورس تهران در بهمن ماه ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انتشار سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد و پس از آن با انتشار سهام شرکت‌های نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد فعالیت خود را ادامه داد. ارزش مبادلات بورس تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به بیش از ۳۴ میلیارد ریال رسید و تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از ۶ بنگاه به ۱۰۵ بنگاه (با سرمایه بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال ) افزایش یافت.

پس از پایان جنگ تحمیلی و توجه به تجدید فعالیت بورس در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، احیای فعالیت بورس اوراق بهادار، سبب فراهم سازی بستری مناسب به منظور اجرای سیاست‌های خصوصی سازی گردید، به طوری که حجم معاملات بورس از ۹,۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴,بورس و اوراق بهادار ۲۰۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. در همین دوره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز از ۵۶ شرکت به ۲۴۹ شرکت در سال ۱۳۷۵ و پس از آن به ۴۲۲ شرکت در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. به موجب ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳- ۱۳۷۹) شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید. از دیگر اتفاقات مهم در سال ۱۳۶۹، می توان به محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. این شاخص از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲٫۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید

فعالیت بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ با تاثیرپذیری از سلسله عوامل مختلف داخلی و خارجی، با یک روند کاهشی مواجه گردید که با تلاش‌های دولت وقت و سازمان بورس، شیب نزولی آن کاهش پیدا کرد. شاخص بازار بورس در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹,۴۵۹ واحد رسید اما توانست در سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰,۰۰۰ واحد بورس و اوراق بهادار بگذرد و در پایان همان سال به مقدار ۹,۸۲۱ واحد رسید. با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و بروز مشکلات اقتصادی از سال دی ماه ۱۳۹۲ بورس اوراق بهادار تهران با فراز و فرودهای بسیار همراه بوده است. شاخص این بازار در ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ به ۶۳,۸۱۰٫۳ واحد رسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا